Zaštita voda

U posljednjih nekoliko godina u BiH i ostalim zemljama u regionu projekti izgradnje kanalizacionih sistema (uključujući uređaje/postrojenja za prečišćavanje) i rješavanja odvodnje oborinskih voda postali su vrlo aktuelni. Budući da ovi projekti zahtijevaju značajna finansijska sredstava, koja je nemoguće obezbijediti iz vlastitih budžeta lokalnih zajednica, pojavila se potreba za iznalaženjem kreditnih sredstava razvojnih banaka i drugih finansijskih institucija. Za kvalitetan zahtjev za kreditna sredstva, ali i za dobro planiranje dinamike razvoja kompletnog sistema otpadnih voda, potrebno je imati i kvalitetnu plansku i projektnu dokumentaciju u kojoj su primijenjeni najsavremeniji principi integrisanog koncepta upravljanja vodama u skladu sa direktivama Evropske komisije.

Kako bi mogao odgovoriti ovim izazovima „UNA Consulting“ je razvio i unaprijedio vlastite kapacitete i mrežu partnera sa iskustvom u sektoru otpadnih voda za kontinuiranu edukaciju, razmjenu iskustava i najboljih praksi (projektovanje i inženjering) i saradnju (geodezija, geologija i hidrologija, tehnologija uređaja za prečišćavanje).

Ono što „UNA Consulting“ čini drugačijim jeste da svim poslovima pristupa primjenjujući integrisani pristup tako da:

 • definiše temeljne odluke na početku projekta ili projektovanja (planska dokumentacija, podloge, ulazni parametri i sl.);
 • uzima u obzir specifičnost područja projekta (ekonomska razvijenost, stepen zaštite okoliša, kapaciteti itd.);
 • uvažava postojeće instalacije komunalne i ostale infrastrukture: vodosnabdijevanje, elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije, putevi, itd., te planira i projektuje u skladu sa definisanim pravcima razvoja kroz prostorno i urbano planiranje (stanovanje, privreda, rekreacija i turizam);
 • osigurava učešće svih zainteresovanih strana u projektu – smanjenje rizika za neuspjeh projekta i kašnjenja u implementaciji i ishođenju dozvola;
 • osigurava kvalitetu i pravovremenim planiranjem povećava učinkovitost i efikasnost projekata;
 • smanjuje nepotrebne troškove;
 • unapređuje imidž investitora.

Uz inovativan, anticipativan i sistematičan pristup, uvažavanje EU standarda i procedura te timski rad „UNA Consulting“ nudi sljedeće konsultantske usluge iz svog paketa usluga „Otpadne vode“:

 • priprema i upravljanje projektima;
 • izrada studija (studije odvodnje i studije izvodljivosti);
 • projektovanje kanalizacionih mreža (idejna rješenja, idejni, glavni i izvedbeni projekti);
 • projektovanje uređaja/postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV/WWTP)
 • konsalting;
 • snimanje stanja i ucrtavanje postojećih sistema (za katastar podzemnih instalacija);
 • stručni nadzor nad svim fazama projekta (od projektovanja do primopredaje);
 • planiranje i uspostava sistema monitoringa.


Nekonvencionalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (NCT) 

U skladu sa novim trendovima i potrebama za izgradnjom nekonvencionalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za manja ruralna i periurbana naselja (<10.000 EBS), koja su održiva i troškovno efektivna, „UNA Consulting“ je razvio ovaj paket usluga te u sklopu njega vrši planiranje, odabir varijante prečišćavanja, projektovanje, nadzor nad izgradnjom i praćenje probnog rada nekonvencionalnih postrojenja. Pri projektovanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) koristimo se metodologijom multikriterijske analize pri čemu investitor sam određuje osnovne kriterije i vrednuje njihov značaj, a konsultant kroz bodovanje ponuđenih projektnih rješenja prema unaprijed određenim kriterijima dobija odgovor na pitanje koja je varijanta rješenja za investitora najpovoljnija. Ovaj pristup ima višestruke koristi za investitora i osigurava njegovu potpunu uključenost u definisanje najpovoljnije varijante prečišćavanja.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference