Zaštita od voda

U posljednje vrijeme u svijetu je postalo jasno da dosadašnji princip "borbe protiv poplava" mora biti zamijenjen principom "živjeti sa poplavama". To je novi, integralni koncept zaštite od poplava, koji se uklapa u koncept održivog razvoja i kojeg podržava Evropska komisija kroz svoju legislativu. Naime, definitivno je potvrđeno da apsolutnu obranu od poplava nije moguće ostvariti te da je poplave potrebno prihvatiti kao dio naše stvarnosti.

„UNA Consulting“ nudi svojim klijentima novi pristup u upravljanju poplavnim rizicima, koji je u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim sektorskim propisima.
Ovakav pristup se zasniva na osnovnom načelu sveukupnog nadgledavanja slivnog područja uz iznalaženje optimalnih rješenja kroz predviđanje prostorno-planskih mjera i poštivanje ekoloških karakteristika vodotoka.

Prioriteti u takvom pristupu su:

 • održavanje vodotoka,
 • prostorne mjere i urbanističko–tehnički uvjeti,
 • retencije,
 • građevinska zaštita od visokih voda: izgradnja zaštitnih objekata.
 • Koristi koje investitori imaju od ovakvog pristupa su sljedeće:
 • unaprijeđeno upravljanje prostorom,
 • smanjenje šteta na građevinskim objektima, infrastrukturi, poljoprivrednim zemljištima i sl,
 • propisivanja uslova gradnje u pojedinim plavnim područjima,
 • karte opasnosti od poplava su sastavni dio prostorno-planske dokumentacije,
 • podloge za izdavanje saglasnosti, dozvola i koncesija,
 • podloge za izradu različite studijsko-projektne dokumentacije.


Nakon sveobuhvatnog i multikriterijskog sagledavanja problema velikih voda i šteta koje one nanose, izrađujemo sljedeće dokumente:

 • dokumentacija događaja plavljenja (sadašnjih i historijskih),
 • karte fenomena,
 • karte plavnih područja i intenziteta plavljenja,
 • karte opasnosti od poplava i karte poplavnog rizika,
 • analiza deficita i potencijala,
 • procjena i analiza šteta nastalih djelovanjem velikih voda,
 • koncept mjera zaštite od poplava,
 • projekte regulacije vodotoka,
 • projekte naturalizacije (vraćanje prirodnih karakteristika) vodotoka.

Pored upravljanja poplavama, u mogućnosti smo odgovoriti i zahtjevima vezanim za uređenje vodotoka, projektovanje zaštitnih i regulacionih objekata i uređaja te ostalim zahtjevima vezanim za oblast zaštite od štetnog djelovanja voda, uključujući planiranje, razvoj i uspostavu sistema monitoringa.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference