Upravljanje projektima

Realizaciji svakog projekta prethodi priprema, planiranje i odobrenje. Tek nakon odobrenja finansiranja pristupamo njegovoj realizaciji. Spremni smo ponuditi usluge za realizaciju (priprema i upravljanje) velikih infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, koji su trenutno najaktuelniji za naše klijente, kako bi se u nedostatku vlastitih kapaciteta mogli nositi sa ovim multidisciplinarnim i sveobuhvatnim projektima. 

Priprema projekta podrazumijeva:

 • prikupljanje podataka;
 • tehničko-ekonomsku analizu i izradu neophodne prethodne dokumentacije;
 • pronalaženja adekvatnih izvora finansiranja;
 • pripremu prijedloga projekata prema uputama finansijskih institucija;
 • apliciranje za sredstva iz različitih dostupnih fondova.

Po odobrenju finansiranja od strane različitih međunarodnih institucija kao što su razvojne banke (EIB, EBRD, KfW, WB), nadležna državna ministarstva i fondovi, EU fond i bilateralni fondovi (SDC, SIDA, USAID, GTZ, JICA), pristupa se implementaciji projekta. Kako bi se projekti realizovali uspješno i u skladu sa ugovorima i sporazumima sklopljenim sa finansijskim institucijama, neophodno je obezbijediti kvalitetno upravljanje projektima. 

U području gdje zaštita okoliša, održivi razvoj i razvoj infrastrukture predstavljaju različite aspekte jedne cjeline „UNA Consulting“ ima veliki spektar mogućnosti za podršku svojim klijentima kroz cjelokupan životni ciklus njihovih projekata. 

Istraživanja i rad na projektu unapređenja uprave u sektoru voda i zaštite okoliša predstavljaju holistički pristup i zaštitni su znak upravljanja projektima i uslugama koje „UNA Consulting“ pruža svojim klijentima - općinama, kantonima i nadležnim institucijama (javnim vodovodnim i komunalnim preduzećima itd.)

Podrška klijentima

Usluge tehničke podrške koje pruža „UNA Consulting“ za razvojne projekte izgradnje komunalne infrastrukture uključuju sljedeće elemente:

 • priprema projektnih sažetaka (project fiche) i projektnih prijedloga (project proposal);
 • obuka jedinice za implementaciju projekta;
 • priprema projektnih zadataka koji definiraju potrebe klijenata i prevođenje u specifične procedure, zahtjeve i forme koje zahtijevaju dati uvjeti;
 • podrška u izboru izvođača, inženjera konsultanata i drugih pružalaca usluga, uključujući podršku u provođenju tenderske procedure prema zahtjevu finansijske institucije (EU, WB, KfW itd.) i ugovaranje u skladu sa istim zahtjevima (FIDIC);
 • praćenje izvođenja radova/pružanja usluga i upravljanje finansijama;
 • verifikacija izvedenih radova.

Mogućnost pružanja različitih vrsta usluga omogućava „UNA Consultingu“ da osigura primjenu funkcionalnih, tehničkih, okolišnih i finansijskih aspekata u svim oblastima u kojima djeluje. Prednost „UNA Consultinga“ je izvrsno poznavanje situacije u sektoru, blizina klijentima, stalni angažman na praćenju aktuelnosti u ovom sektoru, poznavanje procedure finansijskih institucija te poznavanje engleskog i njemačkog jezika. 

Upravljanje projektima obuhvata sve organizacijske sposobnosti i tehnike koje su usmjerene ka ostvarivanju nekog projekta.

Upravljanje projektima obuhvata sljedeća područja znanja i sposobnosti :

 • Integracija organizacije - Predstavlja koordinaciju različitih elemenata nekog projekta. Olakšana je standardizacijom metoda projektne organizacije.
 • Organizacija područja i sadržaja - Brine se za postizanje postavljenih ciljeva projekta. Ne brine se samo za orijentaciju u skladu s prethodno postavljenim ciljevima, već ima posebnu zadaću uvođenja potrebnih odmaka od tih ciljeva koji su se iskristalisali tokom projekta kao i provođenje pretpostavljenih novih planova.
 • Organizacija vremena - Osvrće se na vremenski aspekt svih uključenih grupa ciljeva. Pri tom, projektni plan služi kao sredstvo komunikacije.
 • Upravljanje kvalitetom - Kod upravljanja projektima ono obuhvata standardizaciju procesa, dokumentovanje radova i rezultata kao i pripadajuće upravne mjere.
 • Upravljanje resursima - Podrazumijeva efektivni raspored resursa prema osobinama raspoloživih kapaciteta na projektne zadatke ali i razvoj tima.
 • Organizacija komunikacije - Oduzima 50% rada na projektu i zaokružuje sve uključene i pogođene jednim projektom u jednu grupu. Osvrće se i na upravljanje u kriznim situacijama.
 • Upravljanje rizikom - Kod upravljanja projektima ono sadrži analizu rizika, preventivne mjere i mjere u slučaju krize. Izrazito je bitno kod kompleksnih projekata.
 • Eksterna organizacija - Odnosi se na: integraciju i zajednički rad partnera i dobavljača.
 • Usluge „UNA Consultinga“ u pogledu upravljanja projektima (project management) pokrivaju podršku, savjetovanje i koordinaciju usluga koje klijent zahtijeva kako bi se realizovali kompleksni projekti uz minimalan rizik prekoračenja budžetskih i vremenskih okvira. Ove usluge obuhvataju sva relevantna pitanja: pravna, administrativna, komunikacijska i fasilitacijska, inženjerska i finansijska, i mogu biti primijenjena za upravljanje i razvoj javnih komunalnih i vodovodnih preduzeća i za upravljanje razvojnim i velikim projektima komunalne infrastrukture.

Za projekte iz oblasti voda, sanitacije i zaštite okoliša „UNA Consulting“ može na zahtjev pružiti i sve vrste dodatnih specijalizovanih konsultantskih inženjerskih usluga. 

Usluge „UNA Consultinga“ u ovom području mogu biti ugovorne u formi ugovora sa fiksnom cijenom na godišnjoj bazi. Takav ugovor omogućava stalnu podršku tima stručnjaka „UNA Consultinga“ klijentu (npr. općina, JVP, JKP itd.) koji sklopi takav ugovor za razne inženjerske usluge.

Najave događaja

Reference