Upravljanje imovinom

U višegodišnjoj saradnji sa jedinicama lokalne samouprave i preduzećima iz cijele Bosne i Hercegovine, kao i JIE,  kroz implementaciju različitih projekata, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je razvio sistemska rješenja koja omogućavaju da se u JLS i JVP/JKP primjene savremeni načini upravljanja stalnim sredstvima čiji su vlasnici JLS i koje istu povjeravaju na upravljanje i održavanje JKP/JVP koje osnivaju. Osnovni preduvjet za primjenu sistema upravljanja imovinom je uspostava kvalitetne i potpune baze podataka o imovini. 

Na osnovu kvalitetne i potpune baze podataka o imovini, ostvaruju se preduvjeti za:

 • utvrđivanje/ponovnu procjenu vrijednosti imovine,
 • provođenje procedure njenog registriranja i početak obračuna amortizacije;
 • pravilan izračun amortizacije stalnih sredstava i uvrštenje iznosa amortizacije stalnih sredstava u cijenu vodnih usluga,
 • pravilno planiranje, te tehničko i investicijsko održavanje stalnih sredstava,
 • planiranje rekonstrukcije/rehabilitacije stalnih sredstava, a koja bi se trebala financirati iz cijena vodnih usluga.

 

Podrška klijentima

Usluge tehničke podrške koje pruža „UNA Consulting“ za integrirano upravljanje imovinom uključuju sljedeće elemente:

 • Prikupljanje i obrada podataka relevantnih za izradu planske i studijsko-projektne dokumentacije kroz: vršenje terenskih snimanja i mjerenja, prikupljanje i analiziranje postojeće planske i studijsko-projektne dokumentacije,
 • Izrada studijske i projektne dokumentacije,
 • Izrada prijedloga projekata, projektnih zadataka i sl.,
 • Prikupljanje i obrada podataka o postojećem stanju imovine,
 • Provođenje aktivnosti u georeferenciranju i geokodiranju podloga za kartiranje (dokumentiranje) postojeće imovine (infrastrukture),
 • Provođenje obuka za JKP/JVP u svrhu kartiranja postojeće imovine u AutoCAD-u i/ili Geografskom informacionom sistemu (GIS), uključujući i obuku za upravljanje GIS-om,
 • Izrada audita energetske efikasnosti u sistemima za snabdijevanje pitkom vodom i postrojenjima prečišćavanja otpadne vode,
 • Provođenje obuka za JKP/JVP u jačanju kapaciteta za rad i održavanje imovine,
 • Simboligija za ucrtavanje vodovodne i kanalizacione mreže i uputstvo za korištenje simbologije u AutoCAD-u,
 • Podrška JKP/JVP u izradi nacrta karata primarne i sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže, naknadno i tercijarne,
 • Pojmovnik tekućeg i investicionog održavanja, te investicionog ulaganja,
 • Uputstvo za povezivanje GIS-a sa poslovnim informacijskim sistemom (BIS) i informacijskim sistemom upravljanja (MIS),
 • Alat (aplikacija) - „Pomoćna“ knjiga za evidenciju stalnih sredstava,
 • Uputstvo za unos podataka u „pomoćnu“ knjigu stalnih sredstava,
 • Savjetodavna podrška JKP/JVP za izdvajanje dijela prihoda u fond za investicijsko održavanje stalnih sredstava,
 • Smjernice o najboljim praksama u održavanju i upravljanju imovinom JVP/JKP,
 • Procedure prijenosa stalnih sredstava iz „pomoćne“ knjige u glavnu knjigu stalnih sredstava koje, zavisno od organizacionog oblika JVP/JKP (d.o.o./d.d./a.d.), omogućavaju da se izvrši registracija stalnih sredstava kroz: 1) povećanje osnovnog kapitala, 2) stjecanje sredstava bez naknade (odnosno donacija osnovnih sredstava), 3) najam komunalne (vodne) infrastrukture, 4) koncesija komunalne (vodne) infrastrukture.
 • Obuke zaposlenika JLS i JKP/JVP za upravljanje imovinom (stalnim sredstvima) u JVP/JKP kroz procedure prijenosa stalnih sredstava iz „pomoćne“ knjige u glavnu knjigu stalnih sredstava,
 • Sveobuhvatna analiza pravnih i regulatornih aspekata upravljanja imovinom, kao i analiza administrativnih i organizacionih postavki za upravljanje imovinom na nivou JLS, analiziranje postojećih praksi upravljanja imovinom na nivou JLS i davanje preporuka koje JLS treba da provede u cilju unapređenja načina upravljanja imovinom čiji je vlasnik i koju koristi za pružanje usluga.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference