Strateško planiranje

Strateški razvojni planovi su ključni dokumenti za budući razvoj. Bez strateških planova, u čiju su izradu uključeni svi akteri društva, ne može se govoriti o viziji i strategiji razvoja zajednice. Aktivno učešće građana predstavlja ključni momenat u cijelom procesu njegove izrade i provođenja.

Ako prije polaska nismo odredili cilj svog puta, gdje god stignemo mi smo na cilju.

Strateško planiranje predstavlja proces davanja odgovora na sljedeća pitanja:

 • Šta je naš problem,
 • Gdje smo sada i kuda idemo,
 • Šta kanton, općina/grad ili bilo koja institucija želi uraditi i gdje želi stići,
 • Kako tamo stići, na koji način će kanton, općina/grad ili bilo koja institucija upotrijebiti vlastite resurse (prirodne, tehničke, materijalne, finansijske, informativne, ljudske...),
 • U kom vremenskom roku.

„UNA Consulting“ ne izrađuje sektorske strateške planove za svoje klijente već pružamo stručnu i tehničku podršku i podržavamo cijeli proces izrade od momenta formiranja komisije za izradu, pa sve do usvajanja strateškog plana. Na taj način klijenti stvaraju vlasnički odnos nad izrađenim dokumentom budući da oni sami najbolje poznaju stanje u svojoj zajednici. Pored toga, naši klijenti izgrađuju vlastite kapacitete potrebne za realizaciju strateških planova.

„UNA Consulting“ primjenjuje participativni način izrade strateškog plana gdje su sve zainteresovane strane uključene u svim fazama izrade i usvajanja strateškog plana, ali i kasnije u njegovoj implementaciji. 

ZAŠTO STRATEŠKI RAZVOJNI PLAN?

Brži i efikasniji rad nakon izrade plana.

Prednosti izrade strateškog razvojnog plana (SRP) na participativan način:

 • Sveobuhvatnost strateškog razvojnog plana, analiza stanja, SWOT analiza, vizija, misija, prioritetizacija projekata;
 • Dobar organizacioni i upravljački alat za finansijsko planiranje;
 • Kroz aktivno učešće u izradi plana ključni akteri (općinska uprava, javna preduzeća, NVO sektor, privatni sektor , građani ...) bolje razumiju situaciju i probleme u sektoru i razvijaju vlasništvo nad planom, umjesto da plan izrađuje vanjski konsultant, a plan kasnije završi u ladici;
 • Tokom izrade plana klijentu je omogućena „obuka uz rad“, ali i za sve zainteresovane strane (obuka o izradi strateškog plana, obuka o javnom nastupu i komunikaciji s medijima i sl.);
 • SRP je odličan alat za uključivanje predstavnika civilnog društva - ankete, izrada promotivnih materijala (spotovi, džinglovi), medijske kampanje, javne rasprave, radio i TV emisije...;
 • SRP – osnovni dokument za pristupanje različitim finansijskim institucijama (međunarodnim: Svjetska banka, EC, IFAD, UNDP itd. i domaćim).

Posebno smo specijalizovani za izradu strateških razvojnih planova za vode i okolišnu sanitaciju (SRPVOS), a u mogućnosti smo pružiti punu podršku u izradi generalnih strateških razvojnih planova, kao i planova specijalizovanih za određenu oblast.

Šta obuhvata sektor voda i okolišna sanitacija (VOS)?

 • pouzdano i sigurno vodosnabdijevanje,
 • higijensko odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda (otpadnih, odnosno zagađenih voda),
 • upravljanje krutim otpadom (minimizacija, razdvajanje, prikupljanje, recikliranje, sigurno odlaganje),
 • upravljanje oborinskim vodama (zaštita od voda).

Jedna od faza u izradi strateškog razvojnog plana: SWOT analiza.

Najave događaja

Reference