FOPIP

Programi unaprjeđenja financijskih i operativnih performansi JVP/JKP (FOPIP)

Kroz dugogodišnju implementaciju projekata u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave (JLS) i javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima (JVP/JKP) iz cijele Bosne i Hercegovine te drugih Europskih zemalja, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je razvio i nudi sistemska rješenja koja omogućavaju da se u JLS i JVP/JKP primjene suvremeni mehanizmi unaprjeđenja poslovanja kroz izradu i implementaciju  Programa unaprjeđenja financijskih i operativnih performansi (eng. Financial and Operational Performance Improvement Program - FOPIP).

Podrška klijentima

Usluge stručne i savjetodavne podrške koje pruža „Una Consulting“ d.o.o. Bihać u okviru izrade Programa unaprjeđenja financijskih i operativnih performansi JVP/JKP uključuju razvoj politika, postupaka i praksi te njihovo prilagođavanje specifičnim zahtjevima i potrebama svake JLS i JVP/JKP, kroz:

 • Jačanje kapaciteta predstavnika JLS za ispunjavanje zakonskih obaveza i osiguranje uslova za pružanje usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda;
 • Podršku u pripremi i predlaganju izmjena podzakonskih akata na nivou JLS (odluka, pravilnika, procedura i dr.) i internih politika i procedura na nivou JVP/JKP;
 • Podršku u izradi i usvajanju Ugovora o javnim uslugama između JLS i JVP/JKP sa prilozima (tarifna metodologija, odluka o subvencioniranju usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda za socijalno ugroženo stanovništvo, odluka o izmirenju potraživanja JVP/JKP, odluka o korištenju sredstava amortizacije);
 • Unaprjeđenje organizacijske strukture službi/odjeljenja na nivou JLS i JVP/JKP;
 • Unaprjeđenje upravljanja ljudskim resursima JLS i JVP/JKP i povećanje učinkovitosti zaposlenika;
 • Uspostavu i primjenu politika/procedura za odnose s korisnicima usluga;
 • Evidentiranje (mapiranje) komunalne vodne infrastrukture (GIS/AutoCAD);
 • Učinkovito zoniranje vodovodne mreže (DMA);
 • Izradu i implementacije program mjerenja u vodovodnoj mreži;
 • Upravljanje neprihodovanom vodom (NRW);
 • Izradu projekata za implementaciju mjera smanjenja neprihodovane vode (NRW);
 • Tarifnu politiku i izračun ekonomskih cijena za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda;
 • Podršku u implementaciji računovodstvenih procedura u skladu sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim standardima, te procedura za unaprjeđenje naplate potraživanja;
 • Budžetiranje i poslovno planiranje;
 • Prikupljanje i praćenje ključnih indikatora poslovanja JVP/JKP (benchmarking);
 • Podršku u popisu i identifikaciji neregistrirane dugotrajne imovine te uspostavi registra imovine (komunalne vodne infrastrukture);
 • Podršku u određivanju statusa vlasništva izgrađene dugotrajne imovine (infrastrukture), revalorizacija vrijednosti i iznosa amortizacije potrebnog za izračun cijena vodnih usluga;
 • Podršku u implementaciji procedura za prijenos dugotrajne imovine u glavnu knjigu imovine;
 • Zaštitu vodnih resursa i osiguranje kvaliteta voda.

Naš pristup se zasniva na organizaciji i implementaciji teoretskih i praktičnih obuka, pružanju podrške na radnom mjestu, kao i pružanju specifičnih konsultantskih usluga na zahtjev klijenta.

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać svojim klijentima osigurava savjetodavnu podršku i periodičnu evaluaciju napretka svake od navedenih oblasti unaprjeđenja u okviru izrađenog FOPIP-a, te u okviru implementacije Ugovora o javnim uslugama između JLS i JVP/JKP. Na osnovu rezultata praćenja ključnih indikatora poslovanja i analize performansi poslovanja JVP/JKP, identificiraju se područja unaprjeđenja i predlažu mjere za poboljšanja institucionalnih, organizacijskih, tehničkih i financijskih aspekata poslovanja JVP/JKP. Konačni cilj je osiguranje neophodnih uslova za pružanje kvalitetnih, priuštivih i održivih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda za sve korisnike usluga.

 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference