Etički kodeks

 1. UVOD

Una Consulting d.o.o. Bihać (u daljnjem tekstu: Društvo) usvojilo je Etički kodeks sa ciljem formuliranja jasnih i nedvosmislenih smjernica i zahtjeva o etičkom poslovanju, kako za Društvo, tako i za sve one osobe koje su na odgovarajući način povezane sa Društvom, a radi zaštite vrijednosti Društva.

Uspjeh je posljedica predanog rada kvalificiranih i kreativnih radnika koji se u svom radu ponašaju odgovorno te se pridržavaju etičkih normi. Sa ciljem promicanja ustaljene prakse, Uprava Društva odlučila je propisati i provoditi standardna etička pravila donošenjem ovog Etičkog kodeksa.

Etički kodeks predstavlja temeljni sistem etičkih pravila Društva, te nadopunjuje odredbe propisa BiH kao i ostalih internih akata Društva. Etička pravila Društva predstavljaju smjer koji treba slijediti za vrijeme obavljanja svakodnevnih zadataka, u odnosu sa kolegama, poslovnim partnerima i ostalim zainteresiranim osobama u skladu sa dobrom poslovnom praksom i reputacijom Društva i njegovom ulogom na tržištu. Društvo očekuje od svojih radnika da se i u situacijama koje nisu posebno regulirane Etičkim kodeksom ponašaju transparentno, pošteno i profesionalno i u skladu sa najvišim standardima odgovornog ponašanja.

Društvo je u svom poslovanju posvećeno osiguravanju zakonitog poslovanja koje podrazumijeva poštivanje svih zakonskih propisa BiH i ostalih relevantnih vanjskih propisa, internih akata Društva i ugovornih obveza. Također, Društvo osigurava poštivanje i primjenu zakona o suzbijanju korupcije, te je u poslovanju usvojilo načelo nulte tolerancije prema korupciji i mitu, kao i jasan stav o zabrani i neprihvatljivosti svih oblika korupcije.

Društvo primjenjuje sva sredstva koja su mu na raspolaganju kako bi održalo i dodatno unaprijedilo svoje etičke standarde ponašanja. Naime, transparentno poslovanje i rad u skladu sa standardnim etičkim načelima može značajno doprinijeti povećanju uspješnosti, konkurentnosti te domaće i međunarodne prepoznatljivosti Društva.

Misija

Stručan i motiviran tim, prateći europske standarde poslovanja, pruža usluge projektiranja i konzaltinga u sektoru voda, zaštite okoliša i komunalne infrastrukture, podržavajući poslovne partnere u ostvarivanju njihovih strateških poslovnih ciljeva i pridonoseći unapređenju životnih uvjeta stanovništva i zaštite prirodnih resursa.

Vizija

Biti pouzdan, efikasan i razvojno orijentiran konsultant koji će sve raspoložive resurse usredotočiti na pružanje usluga prilagođenih poslovnim partnerima i okruženju i koji će se nametnuti kao vodeći pružatelj usluga u regiji u oblasti projektiranja i konzultantskih usluga u sektoru voda i komunalne infrastrukture, te očuvanja životne okoline.

 1. SUBJEKTIVNI OKVIR PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA

Smjernice i zahtjevi izneseni u Etičkom kodeksu utvrđuju obaveze za Upravu i Nadzorni odbor Društva, za radnike Društva, kao i za druge pravne i fizičke osobe koje su sa Društvom u drugom obvezno-pravnom odnosu.

Sve gore navedene osobe moraju poštivati i pridržavati se odredbi formuliranih u Etičkom kodeksu, za vrijeme trajanja radnog odnosa ili drugih ugovornih odnosa sa Društvom, za vrijeme i izvan radnog vremena.

Radnici i osobe koje izvršavaju ugovorne obaveze za Društvo i za vrijeme obavljanja svojih aktivnosti uspostavljaju kontakt sa širokim spektrom postojećih ili potencijalnih klijenata Društva, obavljaju usluge u ime Društva i jasno nastupaju u javnosti za vrijeme izvršavanja ugovornih obaveza kao predstavnici Društva.

Radnici i osobe koje izvršavaju ugovorne obaveze za Društvo, prihvaćaju Etički kodeks potpisivanjem pripadajuće izjave koja je dostupna kao Prilog ovom Etičkom kodeksu i čini njegov sastavni dio.

 1. NAŠE VRIJEDNOSTI

Zaposlenici

Marljivost, poštenje, skromnost, timski rad, transparentnost ključne su vrline koje se očekuju od svakog našeg radnika.

Svaki radnik je jednako važan, bez obzira na radno mjesto. Društvo strogo osuđuje svaku diskriminaciju, a njeguje kulturu uzajamnog poštivanja. U odnosu prema radnicima posebna pažnja se pridaje njihovoj sigurnosti i zdravlju, ličnom i profesionalnom razvoju te primjeni politike zapošljavanja po jasnim kriterijima, potičući okruženje u kojem radnici mogu doprinijeti, te njegovati i razvijati vlastitu inovativnost i izvrsnost.

Briga za okoliš

Svjesno važnosti održivog poslovanja, Društvo promiče pridržavanje strožih tehnoloških i ekoloških standarda kako bi umanjilo rizike negativnih učinaka na okoliš. Poslovanje Društva je uvijek usmjereno na zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih resursa za sadašnje i buduće generacije.

Odgovornost

U Društvu smo odgovorni prema svojim klijentima, radnicima, poslovnim partnerima, društvenom i prirodnom okruženju. Razumijevanje klijenata i osiguravanje njihovog pozitivnog korisničkog iskustva je naša prioritetna odgovornost. To uključuje razumijevanje njihovih potreba i povezanih rizika za njih i za Društvo. Pažljivo i odgovorno gradimo partnerske odnose sa onima sa kojima ulazimo u poslovne odnose. Kao radnici imamo dužnost jedni prema drugima, kao i prema svim akterima da se ponašamo profesionalno, predano i da se međusobno uvažavamo u našem radu. Zalažemo se za integritet i hrabro se suočavamo sa izazovima.

Poštenje i vjerodostojnost

Poštenje i iskrenost je osnova svakog odgovornog postupka. Ispunjavamo ciljeve, nastojimo ostvariti i nadmašiti očekivanja svojih klijenata, poslovnih partnera, te društva u cjelini. Učestvujemo u provođenju strategije Društva i aktivno se zalažemo za ostvarivanje strateških ciljeva u duhu poštenja i vjerodostojnosti.

Saradnja

Otvorena komunikacija i saradnja su osnova našeg rada. Jasno iskazujemo ono što može i ono što ne može da se uradi. Aktivno tražimo i dajemo povratne informacije. Pravovremeno i otvoreno dijelimo informacije. Konstruktivnu kritiku dajemo na iskren i pošten način. Za dobrobit Društva razmjenjujemo znanje i učimo jedni od drugih. Komunikacija je jednostavna i razumljiva. U dobroj vjeri i profesionalno sarađujemo sa svim zainteresiranim stranama.

Usmjerenost na rješenja i inovacije

Mi pronalazimo rješenja i rješavamo probleme stvarajući prednosti i dodatnu vrijednost za naše klijente. Ulažemo u vještine naših radnika i kvalitetu radnog okruženja. Pratimo savremene trendove, tražimo i prepoznajemo nove i bolje metode te pristupe u pružanju usluga i proizvoda klijentima. Inovacija se podstiče na nivou procesa, organizacije i unutrašnjeg djelovanja kao i na nivou sveobuhvatnih rješenja za klijente, a sve u cilju poboljšanja korisničkog iskustva (unutrašnjeg i vanjskog) klijenata, stvarajući dodatnu vrijednost naših proizvoda, usluga i poboljšanje dostupnosti istih.

Efikasnost i jednostavnost

Efikasnost u svakodnevnom radu jedan je od naših osnovnih ciljeva. Našim klijentima nudimo inovativna i efikasna rješenja i dodatnu vrijednost kako bi im uštedili vrijeme i energiju. Aktivno radimo na optimizaciji naših procesa poslovanja sa ciljem povećanja efikasnosti. To nam omogućava da više vremena posvetimo svojim klijentima.

 1. ODNOS SA KOLEGAMA I RADNO OKRUŽENJE

Iskrenost i poštovanje među saradnicima

Uspostavljanjem sigurnog, stimulativnog i za zdravlje povoljnog radnog okruženja mi gradimo dugoročnu i čvrstu osnovu poslovanja Društva.

U Društvu težimo ka međusobnim odnosima zasnovanim na saradnji, međusobnom uvažavanju, ljubaznosti i pomoći. Svaki radnik poštuje dostojanstvo i lični integritet saradnika, motivira ih, pomaže im u sticanju novih vještina i znanja i podržava ih u ličnom razvoju i napredovanju. Svaki radnik Društva je odgovoran za postupanje u skladu sa najboljim standardima profesionalnog i odgovornog ponašanja.

U Društvu promoviramo izražavanje mišljenja među radnicima i otvorenu međusobnu komunikaciju.

Prijatno i sigurno radno okruženje

U Društvu smo posvećeni razvoju kadrova, jer vjerujemo u kompetencije, lojalnost, integritet i predanost naših radnika. Briga za razvoj kadrova dovodi do pravilnog i uspješnog rada i razvoja Društva.

Zbog toga vodimo računa o sigurnom i prijateljskom radnom okruženju i nastojimo da održimo zdravu radnu sredinu i međuljudske odnose zasnovane na poštovanju.

Strogo je zabranjeno konzumiranje i/ili korištenje alkohola, zabranjenih tvari, droga i/ili drugih halucinogenih tvari na radnim mjestima Društva, na drugim mjestima i/ili u drugim prigodama u vezi rada za Društvo i/ili tokom aktivnosti povezanih sa radom, kao i pojavljivanje pod uticajem istih ili obavljanje aktivnosti koje se kvalificiraju kao zloupotreba navedenih tvari (nuđenje, davanje, trgovanje i sl.).

Svi radnici moraju poštivati pravila o zaštiti i sigurnosti na radu u skladu sa relevantnim zakonskim propisima o sigurnosti, zaštiti na radu i zaštiti od požara.

Briga za zaštitu ličnih podataka zaposlenih

U Društvu poštujemo pravo na privatnost i interese svih svojih radnika, pa se posebna pažnja posvećuje zaštiti ličnih podataka radnika.

Svaki radnik je dužan da poštuje pravo na privatnost svojih saradnika i pristupa njihovim ličnim podacima u skladu sa internim pravilima i dobrim običajima.

Poslovna tajna

Radnici u Društvu ne smiju iskoristiti za ličnu dobrobit, niti otkriti trećoj osobi, bilo kakve povjerljive informacije ili na bilo koji drugi način otkriti informacije koje su zakonom zabranjene ili su poslovna tajna koja je definirana kao takva od strane Društva, a koja je povjerena ili na neki drugi način postala dostupna radniku. Poslovnom tajnom se smatraju također i podaci, za koje je očito, da bi mogla biti izazvana materijalna šteta ako bi neovlaštena lica bila upoznata sa njima.

 1. SUKOB INTERESA

Radnici u Društvu razumiju i prihvaćaju odgovornost za donošenje ispravnih odluka vođeni poslovnim interesima Društva. Radnici su obavezni prepoznati, nadgledati i eliminirati potencijalne sukobe interesa.

Sukob interesa nastaje kada se lične aktivnosti radnika ili njihovi odnosi iz privatnog života prepliću sa poslovnim interesima Društva i zbog toga utiču na objektivnost zaposlenog u donošenju poslovnih odluka u najboljem interesu Društva. Sukob interesa može izložiti Društvo pravnim rizicima i/ili riziku gubitka reputacije.

Radnici u Društvu strogo vode računa da izbjegnu ovu vrstu sukoba interesa i pridržavaju se internih pravila koja nalažu da moramo prepoznati i pravilno i efikasno upravljati sukobom interesa (poslovnim ili privatnim).

Svaki radnik u Društvu mora fokusirati pažnju na otkrivanje, sprečavanje i otklanjanje sukoba interesa. U okviru svoje dužnosti i donošenja odluka radnik uvijek mora slijediti interese Društva, a ne svoje privatne interese.

U skladu s odredbama važećih zakonskih propisa i internih akata Društva, radnici moraju izbjegavati situacije stvarnog sukoba interesa, uključujući i situacije koje mogu izgledati kao sukob interesa u odnosu na njihov položaj, posao i njih same. Radnici se moraju suzdržati od svih aktivnosti koje su u suprotnosti s interesima Društva i/ili interesima klijenata, te moraju donositi odluke na nepristran i objektivan način.

 1. NEPRIHVATLJIVE PRAKSE

Korupcija, zabrana manipuliranja

Zabranjeno manipuliranje je davanje ili neovlašteno ostvarenje pogodnosti ili ostvarenje nezakonite prednosti u zamjenu za korist. Nijedan radnik ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime Društva ne smije ponuditi, obećati ili izvršiti plaćanje ili dati neki drugi predmet određene vrijednosti ili zahtijevati ili prihvatiti takav predmet radi uticaja na javne službenike ili druge osobe (ili ostaviti dojam takvog uticaja) ili ostvariti nepoštenu poslovnu prednost.

Prethodno navedeni predmeti određene vrijednosti uključuju financijske ili druge vrste pogodnosti, kao što su, pored gotovine, pokloni, krediti/zajmovi, jamstva, popusti, čašćenja, usluge, pogodnosti, nuđenje poslova, itd. Ne postoji minimalni iznos ili prag koji bi trebalo premašiti plaćanje predviđeno za gore navedene svrhe ili poklon kako bi se isto kvalificiralo kao nezakonito ili protivno Etičkom kodeksu.

Također, potrebno je izbjegavati aktivnosti/ponašanje koje pobuđuje sumnju ili stvara dojam da je riječ o korupciji i zabranjenom manipuliranju.

Pokloni

Davanje poklona često je dio lokalne kulture i tradicije. Davanje poklona tokom poslovanja i odnosa sa klijentima može pridonijeti ugledu poduzeća i uspostavljanju dobrih poslovnih odnosa. Dopušteno je davanje i prihvaćanje uobičajenih poklona u poslovne svrhe.

Radnici mogu poklanjati poklone kao privatne osobe o svom vlastitom trošku (npr. rođendan i sl.).

Diskriminacija

Društvo nastoji stvoriti radno okruženje u kojem se individualne razlike prihvaćaju i poštuju. Zabranjena je pozitivna ili negativna diskriminacija bilo koje vrste temeljena na stvarnim ili pretpostavljenim karakteristikama određene osobe, uključujući, ali se ne ograničavajući na rasu, etničko podrijetlo, boju kože, spol, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, bračni ili obiteljski status, zdravstveno stanje itd.

Uznemiravanje

Društvo zabranjuje ponašanje koje se temelji na zastrašivanju radnika, osobito ako su zbog toga radnici prisiljeni obavljati radnje koje nisu u skladu s internim aktima Društva ili važećim zakonskim propisima.

Zabranjen je svaki verbalni, neverbalni ili fizički oblik ponašanja koji je usmjeren ili koji rezultira povredom dostojanstva osobe ili stvaranjem ponižavajućeg i uvredljivog okruženja.

 1. OPREZNO I ETIČNO RASPOLAGANJE IMOVINOM

Zaštita imovine Društva

Svaki radnik odgovoran je za zaštitu ukupne materijalne, financijske i druge imovine Društva i klijenata koja mu je povjerena na upravljanje. Imovina Društva, klijenata, i (eventualno) ostalih trećih strana može se samo primijeniti i koristiti u dopuštene svrhe u skladu sa dodijeljenim ovlaštenjima i propisanim uvjetima. Neprikladno upravljanje ili neovlašteno dijeljenje sa trećim osobama imovine koja je u vlasništvu Društva ili koju Društvo koristi, predstavlja povredu obaveza prema Društvu i može se čak kvalificirati kao kazneno djelo protiv Društva. Isto tako, nemar, gubitak ili neovlašteno korištenje imovine Društva može predstavljati povredu obaveza prema Društvu.

Za potrebe ovog dokumenta, imovina uključuje gotovinu, vrijednosne papire, materijalnu imovinu (osnovna sredstva, inventar, opremu itd.), usluge, poslovne planove, podatke o klijentima, radnicima, intelektualno vlasništvo i bilo koje druge lične podatke, zaštićena autorska prava i povjerljive informacije.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Intelektualno vlasništvo stvoreno ili kupljeno korištenjem sredstava Društva postaje imovina Društva i ne može se smatrati privatnim/ ličnim vlasništvom.

Pored standardnih oblika intelektualnog vlasništva, kao što su patenti, žigovi i dizajn, kojima se štite proizvodi, procesi, usluge, i druga sredstva Društva, posebnu pažnju Društvo posvećuje i nekim posebnim oblicima intelektualnog vlasništva. U pitanju su poslovne tajne, „know-how“ i povjerljive informacije. Ovi oblici sadrže važne izvore znanja u Društvu, koji su posebno vrijedni za poslovanje Društva. „Know-how“ i povjerljive informacije se ne štite standardnim pravima intelektualnog vlasništva, te ih je neophodno posebno zaštiti (npr. sporazum o čuvanju informacija).

Povjerljive informacije i intelektualno vlasništvo obuhvaćaju saznanja do kojih se dođe u obavljanju poslovnih aktivnosti, a koje se odnose na:

 1. Pregovore, ugovore sa poslovnim partnerima, kupcima kao i drugim licima kao i na poslovne planove Društva koji nisu poznati javnosti,
 2. Poslovne transakcije koje su u toku ili predstoje,
 3. Istraživanja, inovacije, „know-how“, patenti koji nisu zaštićeni,
 4. Podatke o poslovnim partnerima, klijentima/ kupcima i radnicima,
 5. Neobjavljene informacije o proizvodima/ uslugama,
 6. Financijska predviđanja kao i financijski podaci,
 7. Marketinški planovi,
 8. Druge informacije koje mogu uticati na cijenu proizvoda/ usluge ili planirane akcije.

Radnici Društva su dužni da štite sve oblike povjerljivih informacija i intelektualno vlasništvo Društva, ali i da čuvaju povjerljive informacije poslovnih partnera do kojih su došli u obavljanju poslovnih aktivnosti. U suprotnom, odgovorni su za štetu prouzrokovanu Društvu u pogledu otkrivanja povjerljivih podataka.

Radnici i članovi njihovih porodica ne smiju koristiti povjerljive informacije do kojih su došli kroz svoj rad u Društvu, u poslovne mogućnosti u cilju pribavljanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za povezana lica niti prikrivati informacije do kojih su došli a koje mogu biti od značaja za donošenje poslovnih odluka.

 1. ZAŠTITA REPUTACIJE DRUŠTVA

Zahtjevi u pogledu ponašanja

Radnici se moraju, na radnom mjestu i izvan njega, suzdržati od bilo kakvog izražavanja koje može imati negativan uticaj na reputaciju Društva.

Radnici mogu sudjelovati i izražavati svoja mišljenja u bilo kojoj organizaciji (politička, vjerska ili kulturna) samo kao privatne osobe i moraju se suzdržati od upućivanja na njihovu povezanost sa Društvom.

Radnici ne smiju koristiti svoje pravo izražavanja na bilo koji način koji šteti reputaciji Društva, odnosno zakonitim privrednim ili organizacijskim interesima Društva.

Društveni mediji

Prilikom pojavljivanja u društvenim medijima, radnici se moraju suzdržati od bilo kakvog izražavanja koje može imati negativan utjecaj na reputaciju Društva. Društvo očekuje da se radnici Društva prilikom davanja izjava u društvenim medijima kao privatne osobe ponašaju u skladu i na način koji je dostojan etičkih načela Društva, naročito kada se njihove aktivnosti ili oni sami mogu povezati na bilo koji način sa Društvom ili kada može izgledati da oni djeluju ili iznose mišljenja u ime Društva.

Politički angažman

Društvo uvažava pravo radnika da preuzmu funkcije u politici i javnom životu, ali takve aktivnosti mogu obavljati samo izvan svog radnog mjesta. Tokom obavljanja njihovih političkih aktivnosti izvan radnog mjesta, radnici ne smiju zloupotrijebiti svoj položaj u Društvu i moraju se suzdržati od ponašanja koje bi moglo imati negativan uticaj na reputaciju Društva.

Resursi Društva (ljudski resursi, objekti, ostala imovina) se ne smiju koristiti u pružanju potpore političkim događajima.

 1. ZAKLJUČAK

U slučaju kršenja Etičkog kodeksa, primjenjuju se postupci i sankcije u skladu sa načelima koja su utvrđena internim aktima Društva. Ukoliko se utvrdi etička povreda, Društvo pokreće postupak zbog povrede radne obaveze (primjena sankcija u skladu sa konkretnim slučajem).

Nepoštena poslovna praksa i nedopuštena ponašanja negativno utiču na povjerenje naših klijenata i štete ugledu Društva, te nas mogu izložiti zakonskim mjerama, novčanim kaznama ili drugim negativnim posljedicama. Stoga su svi zaposleni u Društvu lično dužni i odgovorni da postupaju u skladu sa važećim propisima i internim pravilima, te da slijede duh, svrhu i pravila navedena u ovom Kodeksu.

 

 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference