REFERENCE

Naziv projekta
Studija procjene postojećeg stanja i potreba za sanacijom / rekonstrukcijom kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) – Ljubuški
Unapređenje organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta (FOPIP) javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća u odabranim jedinicama lokalne samouprave u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) - Faza II - drugi ugovor
Program jačanja kapaciteta za pristup finansiranju vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave
Unapređenje organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta (FOPIP) javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća u odabranim jedinicama lokalne samouprave u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) - Faza II
Program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti (FOPIP) u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) u Bosni i Hercegovini - dodatne aktivnosti
Program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti (FOPIP) u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) u Bosni i Hercegovini - treća godina implementacije projekta
Program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti (FOPIP) u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) u Bosni i Hercegovini - druga godina implementacije projekta
Program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti (FOPIP) u okviru Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) u Bosni i Hercegovini
Projekat otpadnih voda u Općini Cazin - studija izvodljivosti (FOPIP)
STUDIJSKO PUTOVANJE - Organizacija Regionalnih Dana tima voda SDC-ove ResEAU Istočne Evrope i Centralne Azije u Bihaću
Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) – Analiza načina upravljanja općinskom/opštinskom imovinom
Studija tržišta i poslovni plan za proizvod za jačanje kapaciteta po pitanju neprihodovane vode
Izrada poslovnog plana za Udruženje iz oblasti voda i zaštite okoliša Aquasan mreža BiH
Usluge obuke za prikupljanje podataka o poslovanju komunalnih preduzeća po IBNET metodologiji za djelatnike Agencije za vodno područje Jadranskog mora- Mostar
Izrada smjernica za unapređenje i optimizaciju rada crpnih stanica u Širokom Brijegu
Dijagnostika preduzeća i plan poboljšanja radnog učinka – korištenje dijagnostičkog alata - Preduzeće budućnosti
Pružanje ekspertize za razvoj kapaciteta kao podrška u implementaciji sveobuhvatnog seta RCDN programa za razvoj kapaciteta u sektoru vodoprivrednih i sanitarnih usluga
Podrška u kontekstualizaciji, adaptaciji i isporuci proizvoda za jačanje kapaciteta oko osnovnih koncepata koji se odnose na "Upravljanje oborinskim vodama"
Konsultantske usluge za unapređenje zakonskog okvira za pružanje vodnih usluga i izračun tarife vodnih usluga (vodosnabdijevanje i odvodnje otpadnih voda) na području opštine Prnjavor
Studija poboljšanja i proširenja vododovodnog sistema Općine Prnjavor bazirana na hidrauličkom modelu
Projekt jezera Modrac – Studija izvodljivosti uključujući FOPIP i PSC
Savjetodavne usluge za implementaciju Projekta i prateće mjere – Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška
Konsultantske usluge izrade Glavnog projekta i natječajne dokumentacije, podrške Jedinici za implementaciju projekta u toku natječaja i ugovaranja i nadzor u toku građenja sistema odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću
Izračun cijena vodnih usluga (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda) i priprema izvještaja o izračunu
Program jačanja kapaciteta za finansiranje vodnih usluga na nivou jedinice lokalne samouprave
Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona
Izrada proizvoda za razvoj kapaciteta za vodne i sanitarne usluge
Izrada idejnog i glavnog projekta novog magistralnog cjevovoda od PPPV „Studenci“ do rezervoara „Stenjak novi“, Općina Teslić
Projektna dokumentacija za izgradnju sistema vodosnabdijevanja Dobrenica - Ostrožac na Uni
Izrade Studije za uspostavu prekograničnih zona sanitarne zaštite izvorišta Klokot kod Bihaća
Sigurno vodosnabdijevanje Ostrožac
Tehnički partner za Program jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom (D-LeaP)
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije dijela glavnog distributivnog cjevovoda u naselju Zgon i elaborata o prekopu i iskopu magistralnog puta M205A, općina Ključ
Studija početnog stanja, projektna dokumentacija i implementacija projekta „Uvod u decentralizirano upravljanje otpadnim vodama na Unsko-sanskom kantonu (DECENT) “
Institucionalni pregled sektora komunalnih vodnih usluga u BiH
Projekat otpadnih voda Sarajevo - sanacija i proširenje PPOV Butila
Studija procjene potreba za osposobljavanjem (TNA)
Konsultantske usluge za izradu izvedbenog projekta i javno nadmetanje, podršku AIP-u tokom javnog nadmetanja i ugovaranja i nadgledanja građenja za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Općini Bihać
Izrada natječajne dokumentacije i projektnog zadatka za izradu studije izvodljivosti za sistem prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Općine Kalesija
Izrada programa razvoja kapaciteta otpadnih voda
Izrada studije činjeničnog i indikativnog stanja vodosnabdijevanja Općine Ključ
Izrada projekta izvedenog stanja vodozahvata "Ade i Luke"
Regionalna mreža za jačanje kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Jugoistočnoj Europi (RCDN)
Procjena mogućnosti za uspostavljanje Regionalne ustanove za obuku iz oblasti vodosnabijedivanje i odvodnje otpadnih voda u jugoistočnoj Europi
Program razvoja riječnog sliva Una
Tehnička podrška za planiranje i uvođenje projekata sanitacije baziranih na zajednici u ruralnim područjima u Ukrajini – podrška DESPRO projektu – Švicarsko-Ukrajinski projekat podrške decentralizaciji
Elaborat lokalnih sistema vodosnabdjevanja u Opštini Prijedor s predloženim mjerama
Plan upravljanja otpadom na području Unsko-sanskog kantona
Projekt zaštite kvalitete vode u Mostaru – Izrada projektne dokumentacije za PPOV Mostar
Elaborat lokalnih sistema vodosnabdjevanja u Općini Sanski Most s predloženim mjerama
Plan zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona
Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša "GOV-WADE"
Integralno upravljanje otpadom - kampanja uključivanja građana i javnosti na području Unsko-sanskog kantona i Općine Drvar
Izrada studije, projektne dokumentacije i realizacija decentralizovanog prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Općini Cazin (mjesna zajednica Ljubijankići)
Faza premošćivanja za Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša (GOV-WADE) u slivu rijeke Une
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja novog sistema za prikupljanje otpadnih voda u naselju “Prvomajska” u Općini Bosanska Krupa - Idejni i glavni projekat za romsko naselje “Prvomajska”
Program vodoopskrbe i sanitacije Unsko-sanskog kantona
Izrada Elaborata o tehničkim prilozima Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava Unsko-sanskog kantona za 8 vodotoka II kategorije na području 7 općina Unsko-sanskog kantona
Prikupljanje, sistematizacija i unos podataka u ISV-a, popuna baze prostornih podataka za područje sliva rijeke Sane u FBiH
Studija stanja okoliša Unsko-sanskog kantona

Filteri

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference