Referenca

Naziv projekta: Unapređenje organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta (FOPIP) javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća u odabranim jedinicama lokalne samouprave u okviru Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) - Faza II - drugi ugovor
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta UNDP/Vlada Švicarske
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj)
Detaljan opis projekta

Vlada Švicarske implementira Projekat MEG kako bi se doprinijelo da lokalne samouprave dobiju odgovarajuće kompetencije i financije i na taj način, unaprijede svoje demokratsko upravljanje i pružanje javnih usluga na inkluzivan, učinkovit i djelotvoran način. Predviđeno trajanje projekta je 12 godina, a isti se provodi u 3 faze. ruga faza traje 4 godine a ciljne grupe su 31 JKP koja se nalaze unutar MEG partnerskih JLS i koje su grupisane u 3 interventna klastera.

Glavne projektne aktivnosti usredotočene su na program unapređenja finansijske i operativne učinkovitosti JKP/JVP (FOPIP) i ugovore o pružanju javnih vodnih usluga (PSC):

Izrada politika, procedura i praksi te njihovo prilagođavanje specifičnim zahtjevima i potrebama svakog JLS i JKP/JVP u sljedećim područjima unapređenja:

 • Kapaciteti JLS da ispune zakonske obaveze pružanja usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
 • Organizacijske strukture JKP/JVP,
 • Upravljanje ljudskim resursima,
 • Odnosi s korisnicima uključujući prikupljanje podataka o zadovoljstvu korisnika,
 • Efektivno zoniranje,
 • Program mjerenja,
 • Upravljanje neprihodovanom vodom,
 • Energetska efikasnost
 • Tarifna politika
 • Računovodstvene procedure i upravljački informacijski sistem uključujući izradu ključnih pokazatelja uspješnosti,
 • Budžetiranje i poslovno planiranje,
 • Upravljanje stalnim sredstvima, uključujući vlasništvo i amortizaciju stalnih sredstava
 • Izrada ugovora o pružanju javnih vodnih usluga i podrška JLS i JKP u usvajanju ugovora sa 4 priloga:
  • Tarifna metodologija,
  • Program subvencioniranja socijalno ugroženih kategorija stanovništva,
  • Odluka o izmirenju potraživanja JKP/JVP,
  • Odluka o korištenju sredstava prikupljenih po osnovu amortizacije stalnih sredstava,
 • Praćenje i procjena napretka i pružanje savjetodavne podrške JKP/JVP i JLS u provođenju gore navedenih aktivnosti FOPIP-a i PSC-a;
 • Podrška u implementaciji Odluka i Plana za subvencioniranje ugroženih kategorija uključujući obuku za Anketu o priuštivosti
 • Pružanje podrške JLS i JKP u kompletiranju glavne knjige stalnih sredstava sa akcionim planom za postepeno evidentiranje, revalorizaciju i obračunati nivo amortizacije za sva osnovna sredstva uključujući izbor lokalno najprikladnije opcije za prenos osnovnih sredstava iz “pomoćne” u knjigu stalnih sredstava;
 • Analizirati potencijale JVP/JKP za proizvodnju energije iz bilo kojeg obnovljivog izvora energije i podržati JVP/JKP u postavljanju prioriteta u mjerama energetske efikasnosti koje će se primjenjivati u JVP/JKP;
 • Izrada preporuka o procedurama i praksama za uključivanje prioritetnih planova ulaganja i održavanja preduzeća definisanih Poslovnim planom preduzeća u Planove kapitalnih investicija JLS, uključujući preporuke o potencijalima za sufinansiranje i finansiranje iz više izvora zajedno sa izradom predloga projekta ili jednostavnog aplikacija u tu svrhu;
 • Izrada projekata za provođenje mjera za smanjenje neprihodovane vode;
 • Organizovanje obuka u učionici i na radnom mjestu za JKP i JLS u svakoj od oblasti unapređenja;
 • Praćenje i analiza poslovanja JKP/JVP i izrada preporuka za unapređenja institucionalnog, organizacijskog, tehničkog i finansijskog nivoa
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference