Referenca

Naziv projekta: Tehnički partner za Program jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom (D-LeaP)
Država Sliv Dunava
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta International Association of Water Companies of the Danube Catchment (IAWD)
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Vlada Austrije
Datum (početak/kraj) mart 2017. - decembar 2018.
Detaljan opis projekta

 

Opći cilj angažmana je bio osigurati tehnički kvalitetan D-LeaP Program jačanja kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom zaJVP/JKP iz zemalja koja se nalaze u slivu rijeke Dunav.

Glavne aktivnosti uključuju:

  • Pregled postojećih / prethodnih aktivnosti i programa za neprihodovanu vodu za JKP/JVP u slivu rijeke Dunav;
  • Izrada D-LeaP Programa jačanja kapaciteta za neprihodovanu vodu, uključujući kurikulum, priručnik za trenere, materijale za obuku, itd.;
  • Razviti proceduru i akreditirati tematske centre za neprihodovanu vodu koja su osnovana od strane udruženja JKP/JVP i njihovih partnera;
  • Obuke trenera, uključujući certifikaciju;
  • Podrška uspostavljanju tematskih centara za neprihodovanu vodu u BiH, Albaniji, Crnoj Gori i Kosovu;
  • Unapređenje i finalizacija kurikuluma, alata i materijala za obuku koji su dostupni tematskim centrima;
  • Preporuke za djelotvorno cjelokupno unaprijeđenje isporuke Programa jačanja kapaciteta za neprihodovanu vodu.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference