Referenca

Naziv projekta: STUDIJSKO PUTOVANJE - Organizacija Regionalnih Dana tima voda SDC-ove ResEAU Istočne Evrope i Centralne Azije u Bihaću
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Skat Consulting
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) mart 2019 – juli 2019
Detaljan opis projekta

Una Consulting je organizirao studijsko putovanje u BiH za osoblje SECO-a i implementacijske partnere u Moldaviji, Ukrajini, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji, Srbiji i Makedoniji s ciljem da učesnici nauče i podijele iskustva i znanje o temama od zajedničkog interesa.

Tematski fokus bio je prečišćavanje otpadnih voda kao ključna komponenta švicarskih projekata na zapadnom Balkanu i središnjoj Aziji te voda i sanitacija kao ulazna točka za poboljšano upravljanje.

Organizacija je uključivala logistiku, terenske posjete, tematske inpute i moderiranje događaja i dokumentacije.

Glavne aktivnosti uključuju:

  • Organizacija logistike;
  • Priprema i izvođenje terenskih posjeta,
  • Pružanje direktnih tematskih inputa tokom terenskih posjeta i fasilitacija lokalnih partnera da daju doprinose u skladu sa potrebama  događaja.
  • Omogućeno okruženje za protok znanja i informacija između švicarskih projekata i programa, pozicioniranje o strateškim i tematskim pitanjima, međusobna podrška i umrežavanje.
  • Osiguravanje inputa za program radionice;
  • Osiguravanje glavnog voditelja koji će voditi kroz sva tri dana događaja i sufacilitatora po potrebi;
  • Osiguravanje bliske komunikaciie i koordinacije sa Skat-om tokom pripreme događaja.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference