Referenca

Naziv projekta: Savjetodavne usluge za implementaciju Projekta i prateće mjere – Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška
Država BiH
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Kreditni institut za obnovu / Njemačka razvojna banka (KfW), Grad Gradiška,
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) 7/2021 – danas
Detaljan opis projekta

Cilj projekta „ Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Gradiška“ je da obezbijedi prikupljanje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda Grada Gradiška na ekološki prihvatljiv i higijenski način uz pristupačne troškove. Željeni uticaj ovog projekta je doprinos zaštiti okoliša, posebno rijeke Save u i nizvodno od Gradiške te poboljšanju higijenske situacije stanovništva u Gradišci.

 

Budžet projekta:

14,066,845 Eura

 

Projektne mjere i koncept provedbe se sastoje od tri komponente:

 • Rehabilitacija kanalizacionog sistema u urbanom dijelu Gradiške uključujući PS „1“ i PS „2“;
 • Proširenje kanalizacionog sistema u Gradišci;
 • Transport otpadnih voda do lokacije novog PPOV-a;
 • Izgradnja novog PPOV-a;
 • Razvoj baze podataka sa telemetrijom cijelog kanalizacionog sistema i pripremne aktivnosti;
 • Kupovina kamiona za čišćenje/usisnog kamiona, CCTV opreme i vozila za preventivno održavanje;
 • Prateće mjere (uključujući: Uspostaviti koncept upravljanja industrijskim otpadnim vodama, poboljšanje organizacijske strukture i menadžmenta ljudskih resursa, poboljšanje finansijskog upravljanja, izradu plana odlaganja mulja, provođenje studijskog putovanja, nabavku hardvera i softvera, razvoj koncepta za mjere rada i održavanja).

Vrste pruženih usluga:

 • Sveukupno upravljanje projektom;
 • Priprema dokumentacije idejnog i glavnog projekta ;               
 • Priprema tenderskih dokumenata ( na temelju FIDIC Roze i Žute Knjige / modela ugovora);
 • Pomoć PIA/JIP tokom tendera i ugovaranja;
 • Nadzor građevinskih radova i usluga nakon izgradnje prema FIDIC-u;
 • Provođenje Studije procjene uticaja na okoliš (ESIA);
 • Izrada i provedba Plana okolišnog i društvenog upravljanja;
 • Usluge nakon izgradnje objekata
 • Provedba pratećih mjera.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference