Referenca

Naziv projekta: Regionalna mreža za jačanje kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i otpadnih voda u Jugoistočnoj Europi (RCDN)
Država Bosna i Hercegovina, Albanija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Srbija
Broj angažovanog osoblja 3
Ime klijenta GIZ ORF MMS
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) august 2017. - mart 2018.
Detaljan opis projekta

Projekt je nastao sa ciljem uspostave samoodržive Regionalne mreže za jačanje kapaciteta u oblasti vodosnabdijevanja i otpadnih voda. RCDN nadograđuje i integrira postojeće inicijative na regionalnom kao i na nacionalnom nivou i pruža podršku u replikaciji dobrih praksi u regionu. U periodu august – decembar 2017. godine, eksperti Una Consulting-a su bili angažirani, kao članovi Tima za implementaciju projekta (PIT), na izradi početnih dokumenata neophodnih za fazu implementacije, uključujući Operativni plan projekta 2018-2020, Operativni plan za 2018, Projektni zadatak za angažman koordinatora u udruženjima JLS i udruženjima JKP, proceduru za imenovanje koordinatora, te podršci partnerskim organizacijama na izradi Strategije implementacije projekta, dokumentima za uspostavu odbora projekta, i sl.

Vrsta usluge
  • Podrška u izradi Strategije implementacije projekta,
  • Izrada Operativnog plana,
  • Izrada projektnih zadataka.

 

 

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference