Referenca

Naziv projekta: Projekat otpadnih voda u Općini Cazin - studija izvodljivosti (FOPIP)
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja 5
Ime klijenta Općina Cazin
Sektor(i) ////
Izvor financiranja EBRD
Datum (početak/kraj) april - august 2012.
Detaljan opis projekta

Cilj zadatka bio je pružiti podršku Općini Cazin u održivom razvoju/izgradnji infrastrukture za otpadne vode. Osim toga, projekat doprinosi zaštiti okoliša, posebno zaštiti vodnih resursa, smanjenju rizika po zdravlje ljudi i poboljšanju kvalitete pitke vode kroz izgradnju kanalizacije i sistema pročišćavanja otpadnih voda u Općini.

Glavne aktivnosti su uključivale:

 • Izrada Početne studije;
 • Procjena potražnje i priuštivosti;
 • Razvoj priuštivog, jeftinog i isplativog i profitabilnog Plana Prioritetnog Ulaganja za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda u skladu sa relevantnim EU i nacionalnim standardima za urbanu odvodnju otpadnih voda;
 • Izrada dugoročnog plana ulaganja (LTIP);
 • Osiguravanje da Plana Prioritetnog Ulaganja u potpunosti udovoljava zahtjevima izvedbe EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj);
 • Izrada ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSC) između Grada Cazina i JVP;
 • Finansijska analiza i izrada finansijskog plana;
 • Ekonomska analiza projektne intervencije;
 • Izrada Programa unaprjeđenja finansijske i operativne učinkovitosti (FOPIP);
 • Izrada Audita uticaja na okoliš i stanovništvo Izrada okolišnih i socijalnih planova;
 • Izrada plana za uključivanje interesnih strana;
 • Izrada idejnih rješenja i funkcionalnih zahtjeva za svaku komponentu Plana Dugoročnog ulaganja
 • Izrada finalne Studije izvodljivosti
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference