Referenca

Naziv projekta: Projekat unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini (PIPLS) – Analiza načina upravljanja općinskom/opštinskom imovinom
Država BiH
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta UNDP
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) 5/2021 – danas
Detaljan opis projekta

Širi cilj zadatka je poboljšati upravljanje općinskom/opštinskom imovinom s ciljem optimizacije i/ili povećanja finansijskih sredstava koja će se dalje usmjeravati u finansiranje prioritetnih razvojnih projekata. Specifični cilj zadatka je pružiti detaljnu analizu praksi upravljanja imovinom za 18 jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Glavne projektne aktivnosti uključuju:

 • Analiza pravnih i regulatornih aspekata upravljanja javnom imovinom;
 • Prikupljanje i pregled svih relevantnih informacija i dokumenata za zakonodavni i regulatorni okvir ( državni, entitetski, kantonalni, JLS) i relevantnih iskustava i praksi u provođenju aktivnosti upravljanja imovinom;
 • Dubinska analiza prikupljenih informacija, propisa i dokumenata sa posebnim fokusom na postojeće zakonodavstvo i regulatorni okvir u smislu davanja ovlasti vladama JLS nad imovinom JLS;
 • Identifikacija i određivanje prioriteta nedostataka u postojećem zakonskom okviru;
 • Analiza administrativne i organizacijske strukture za upravljanje imovinom;
 • Izrada upitnika za prikupljanje informacija o svim aspektima administrativnog i organizacijskog upravljanja javnom imovinom na nivou JLS;
 • Provođenje pilot procjena u jednoj ciljnoj JLS;
 • Prikupljanje, pregled i evaluacija prikupljenih podataka od ciljanih JLS;
 • Organizacija virtualno struktuiranog intervjua sa predstavnicima JLS i dubinske rasprave o informacijama prikupljenim kroz upitnik;
 • Provođenje individualne evaluacije svake JLS;
 • Izrada izvještaja o procjeni sa preporukama za svaku JLS;
 • Virtualne radionice sa predstavnicima 18 odabranih JLS te Klijentom s ciljem predstavljanja rezultata, glavnih nalazišta i ključnih preporuka za poboljšanje postojeće prakse upravljanja javnom imovinom;
 • Izvještavanje
 • Priprema i dostavljanje izvještaja o provedbi faze projekta.
 • Priprema i predaja finalnog izvještaja.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference