Referenca

Naziv projekta: Program razvoja riječnog sliva Una
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja 6
Ime klijenta Švicarska agencija za razvoj i saradnju u BiH (SDC BiH)
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Švicarska vlada
Datum (početak/kraj) 2002. god. – 2005. god
Detaljan opis projekta

Glavni cilj projekta:

 • Sveukupni cilj projekta je bio podrška entitetskim vlastima u BiH i njihovim naporima u stvaranju održive strukture u sektoru voda na osnovu principa supsidijarnosti u upravljanju riječnim slivom koje je usklađeno s propisima Europske unije.

Ciljevi projekta:

 • Jačanje postojećih sektorskih institucija na regionalnom, kantonalnom i općinskom nivou;
 • Podrška povratničkim zajednicama i onima koji su u potrebi kroz realizaciju projekata vodosnabdjevanja i prikupljanja otpadnih voda;
 • Demonstracija praktičnog funkcioniranja i rada ureda temeljenim na modelu riječnog sliva za sliv rijeke Une.

Programske mjere su obuhvatile unaprijeđenje sistema vodosnabdjevanja i sanitacije, a činile su ih slijedeće komponente:

Elaborati i studije

 • Izrada studije vezane za lokalne sisteme snabdjevanja u Unsko-sanskom kantonu (USK);
 • Izrada 9 studija izvodljivosti za općine USK-a „Rehabilitacija i rekonstrukcija gradskih vodovodnih sistema“ za KfW banku (uključujući socio-ekonomske podatke, ekonomske i financijske aspekte javnih vodovodnih i komunalnih preduzeća, prikaz postojeće situacije, kriteriji za planiranje i izradu projekta, predloženi koncept projekta i idejni tehnički koncept, opravdanost i realizacija projekta;
 • Učešće u izradi studije za zone sanitarne zaštite za 14 izvorišta vode u 8 općina sliva rijeke Une;
 • Organizacija međunarodne konferencije „Aspekti zaštite podzemnih voda u krškim područjima“.

Institucionalno jačanje komunalnih preduzeća, općina i ostalih relevantnih institucija sliva rijeke Une:

 • Institucional i tehničko jačanje javnog komunalnog preduzeća u povratničkim naseljima Općine Drvar (opskrba tehničkim sredstvima i alatima);
 • Nabavka i instaliranje vodomjera, nabavka IT opreme i računovodstvenog softwera i relevantne obuke. Rezultati: smanjeni gubici, povećana naplata i bolje sveukupno poslovanje preduzeća;
 • Rehabilitacija, uspostavljanje i unaprijeđivanje rada 14 hidroloških i 8 automatskih meteoroloških stanica;
 • Uspostavljanje biomonitoringa za površinske vode u slivu;
 • Uspostavljanje hemisjskog monitoringa za podzemne i površinske vode.

Tehnička pomoć i rehabilitacija:

 • Rekonstrukcija i unaprijeđenje sistema vodosnabdjevanja u 4 općine: 2 u Unsko-sanskom kantonu (Sanski Most i Velika Kladuša – povratnička naselja) i 2 općine Hercegovačko-neretvanskog kantona (Tomislavgrad i Drvar – povratnička naselja) u cilju osiguranja vodoopskrbe za 8 000 stanovnika, ukupna ulaganja u iznosu od 600.000,00 KM;
 • Revizija glavnog projekta i nadzor nad građenjem kolektora otpadnih voda A0 u Općini Bihać

Forumi / radionice / međunardone konferencije

 • 3 foruma o razvoju sliva rijeke Une za sve općine u slivu (BiH i Hrvatska) uključujući učešće vlasti, nevladinih organizacija i javnog sektora voda na temu „Upravljanje vodama i zaštita okoliša i institucionalne reforme u sektoru voda;
 • 3 radionice na temu „Izgradnja kapaciteta za upravljanje vodama, općinsku infrastrukturu i zaštitu okoliša na lokalnom i regionalnom nivou“.

Edukacija i podizanje svijesti nevladinog sektora (NVO)

 • Jačanje svijesti civilnog društva o okolišu radi promovisanja većeg uključivanja javnosti i podrške reformi u sektoru voda;
 • Širenje znanja među mladim o upravljanju prirodnim i vodenim resursima i o socijalnoj komponenti ovog upravljanja;
 • Razmjena ideja i iskustava o održivom razvoju vodenih resursa, promovisanje saradnje među vlasti, privatnog sektora i civilnog društva po pitanjima koja se tiču okoliša;
 • Promovisanje umrežavanja i saradnje među organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih sposobnosti za saradnju s nadležnim vlastima;
 • Utvrđivanje različitih uloga vlasti, vodovodnih preduzeća i potrošača;
 • Promovisanje cjelokupnog pogleda kruženja vode u prirodi temeljeno na konceptu integrisanog upravljanja vodenim resursima Integrated Water Resource Managment - IWRM).

 

Vrsta usluge

Opće:

 • Studije izvodljivosti
 • Infrastrukturni projekti
 • Institucionalno jačanje
 • GIS i baze podataka
 • Treninzi i obuke
 • Monitoring i evaluacija

Posebne:

 • Elaborati/ analize/ upitnici
 • Prikupljanje podataka
 • Popis
 • Hidraulička istraživanja
 • Studija izvodljivosti
 • Konačni projekat
 • Tenderska dokumentacija/ javno natjecanje
 • Vrednovanje tendera/ pomoć pri ugovaranju
 • Tehnička pomoć
 • Institucionalno jačanje
 • Obuke/ jačanje kapaciteta
 • Podizanje svijesti
 • Fasilitacija/ realizacija
 • Organiziranje foruma
 • Izvještavanje

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference