Referenca

Naziv projekta: Program jačanja kapaciteta za pristup finansiranju vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave
Država Crna Gora
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) 9/2023 - 11/2023
Detaljan opis projekta

Jedan od programa razvijenih u sklopu D-LeaP-a je Pristup finansiranju vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave koji je razvijen u okviru Faze 3 DWP-a sa Svjetskom bankom kao ključnim tehničkim partnerom IAWD-a, na osnovu materijali za obuku koje je razvila Svjetska banka za globalni nivo usvojeni i poboljšani u lokalnom kontekstu kako bi se doprinijelo modernizaciji i preokretu komunalnih preduzeća. Glavni cilj programa je poboljšanje vještina predstavnika vodovodnih i komunalnih preduzeća i drugih interesnih stana u sektoru voda o osnovnim finansijskim konceptima i upravljanju finansijskim aspektima, koji su od suštinskog značaja za podsticanje razumijevanja kako efikasno upravljati prihodima i pokrivati troškove, uključujući računovodstvene prakse, upravljanje imovinom, određivanje tarifa, evaluacija investicija i pristup finansiranju. Opći cilj ovog zadatka je podrška realizaciji aktivnosti trening trenera za udruženja zainteresovana da uvedu program Pristup finansiranju u 2024. godini i nadgledanje prvih pokretanja tematskih cenatara. 

Vrsta usluge

Glavne projektne aktivnosti fokusirane su na realizaciju aktivnosti treninga trenera  za udruženja zainteresovana za uvođenje programa Pristupa finansiranju i nadzor nad prvim uvođenjem tematskih centara od strane nacionalnih udruženja, i to:

  • Priprema treninga trenera razvijanjem opisa profila trenera i kriterijuma za odabir i prethodnu procjenu za trenere koje će koristiti njihova udruženja,
  • Prilagodba cjelokupne postavke treninga;
  • Pružanje podrške nacionalnim udruženjima u provođenju prethodne procjene trenera i provođenju treninga trenera;
  • Pružanje savjetodavne podrške trenerima i tematskm centrima tokom prvih isporuka programa od strane tematskih centara; 
  • Revizija i prilagođavanje materijala programa nakon završetka treninga i nadgledanje prvih rezultata od strane tematskih centara.

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference