Referenca

Naziv projekta: Procjena mogućnosti za uspostavljanje Regionalne ustanove za obuku iz oblasti vodosnabijedivanje i odvodnje otpadnih voda u jugoistočnoj Europi
Država BiH, Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Hrvatska i Bugarska
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta GIZ ORF MMS
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) decembar 2014 – mart 2015
Detaljan opis projekta

Cilj zadatka bio je procijeniti potrebe i potencijale za uspostavljanje Regionalne ustanove za obuku  u jugoistočnoj Europi, imajući na umu veliku potražnju za jačanjem  kapaciteta na regionalnom nivou, radi poboljšanja pružanja usluga u sektoru vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda. Relevantni podaci i informacije, bitni za razradu izvještaja o procjeni regionalne ustanove za obuku, prikupljeni su putem izrađenih upitnika, inventara postojećih ustanova za obuku i sistema isporuke, procjene potreba za tehničkim i korporativnim obukama za upravljanje JKP i JLS, analizom kapaciteta potencijalnih pružatelja obuke na organizacionom, institucionalnom i saradničkom nivou, uključujući saveze loklanih jedinica samouprave i udruženja javnih komunalnih preduzeća . U Izvještaj o regionalnoj ustanovi za obuku predložene su prioritetne teme u sektoru, koje su od najveće važnosti za korisnike projekta, kako bi se ojačali njihovi kapaciteti.

Glavne aktivnosti projekta uključuju:

  • Opća procjena potreba za jačanje kapaciteta za poboljšanje operativnih i korporativnih kapaciteta za upravljanje JKP i JLS;
  • Izrada inventara postojećih (i budućih) proizvoda za jačanje kapaciteta  u regiji koje pružaju savezi i udruženja JSL i JKP, donatori i međunarodne finansijske institucije, nacionalne ustanove za osposobljavanje i obrazovanje, uključujući kratki opis i kvalitativnu procjenu kako su definirane tijekom pripremne aktivnosti;
  • Analiza kapaciteta identificiranih ili potencijalnih pružatelja obuke za identificirane potrebe na organizacijskom, institucionalnom i saradničkom nivou;
  • Dizajn potencijalnih regionalnih shema isporuke, poslovnih modela i poslovnog plana za regionalnu ustanovu za obuku u sektoru vodonsbdijevanjae i odvodnje otpadnih voda u jugoistočnoj Europi, uzimajući u obzir postojeće studije i zaključke u svakoj zemlji.
  • Organizacija dijaloga s interesnim stranama radi razmjene ideja o potrebama i izazovima te rasprave i validacije predloženih potencijalnih sistema za uspostavljanje regionalne ustanove za obuku u sektoru vodonsbdijevanja i odvodnje otpadnih voda u jugoistočnoj Europi (BiH, Albanija, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Hrvatska i Bugarska).
Vrsta usluge

Najave događaja

Reference