Referenca

Naziv projekta: Konsultantske usluge za izradu izvedbenog projekta i javno nadmetanje, podršku AIP-u tokom javnog nadmetanja i ugovaranja i nadgledanja građenja za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Općini Bihać
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja 5
Ime klijenta Općina Bihać
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
Datum (početak/kraj) mart 2011. god – aug. 2015. god.
Detaljan opis projekta

Cilj projekta „Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Općini Bihać“ je osigurati ekološko i higijensko prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Njime će se doprinijeti poboljšanju uslova života stanovništva i zaštiti prirodnih resursa.

Ciljevi projekta su:

 • Povećan broj priključaka gradskog stanovništva na kanalizacionu mrežu s sadašnjih 30% na 53%;
 • Postići kvalitet prečišćavanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u skladu s standardima EU;
 • Poboljšati kvalitet vode rijeke Une;
 • Poslovanje i pokrivanje operativnih troškova.

Projektne mjere i koncept realizacije se sastoje od tri komponente:

Prva komponenta: Proširenje i rehabilitacija kanalizacione mreže
Druga komponenta: Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)
Treća komponenta: Prateće mjere (nisu dio ugovora)

Cilj konsultantskih usluga je priprema konačnog dizajna (koji se temelji na Studiji izvodljivosti iz 2008. godine) i tenderske dokumentacije, pružanje pomoći AIP-u tokom javnog nadmetanja i ugovaranja poslova i nadzor radova na terenu.

Ključni podaci o projektu:

 • Izgradnja transportnih vodova do PPOV-a
 • Izgradnja glavnih kolektora na lijevoj i desnoj obali rijeke Une
 • Izgradnja sekundarnog kolektora uključujući pumpnu stanicu za spajanje komercijalne zone (Kamenica)
 • Izgradnja 3 prelijeva za oborinske vode uključujući pumpnu stanicu
 • Izgradnja 2 pumpne stanice
 • Rehabilitacija obrnutog sifona i 2 prelijeva za oborinske vode
 • Rehabilitacija 4 kolektora u postojećoj mreži
 • Rehabilitacija i proširenje 22 km kanalizacionih cijevi (6 dijelova grada)
 • Izgradnja oko 22 km cijevi za oborinske vode uključujući objekte za prečišćavanje
 • Izgradnja PPOV-a za 58 000 PE (prva faza).

Kapitalna ulaganja: 19,250,000 €

Vrsta usluge

Opće:

 • Konsalting
 • Upravljanje projektima
 • Infrastrukturni projekti
 • Institucionalno jačanje
 • GIS i baze podataka
 • Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem


Posebne:

 • Sveukupno upravljanje projektom (prva faza)
 • Razmatranje postojećih studija i relevantne dokumentacije (prva faza)
 • Pripremna istraživanja i studije (prva faza)
 • Priprema idejnog projekta i izvedbenog projekta za sistem oborinskih voda (prva faza)
 • Priprema izvedbenog projekta za kanalizacioni sistem (prva faza)
 • Priprema tenderske dokumentacije i za sistem prikupljanja oborinskih voda i kanalizacioni sistem (prva faza)
 • Pomoć AIP-u tokom javnog nadmetanja i ugovaranja (druga faza)
 • Nadzor radova na terenu (treća faza)
 • Pomoć AIP-u tokom probnog perioda (četvrta faza)

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference