Referenca

Naziv projekta: Projekt jezera Modrac – Studija izvodljivosti uključujući FOPIP i PSC
Država BiH
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta EBRD
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) april 2015 – decembar 2015
Detaljan opis projekta

Cilj zadatka bio je izrada Studije izvodljivosti za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda za šest jedinica lokalne samouprave smještenih oko jezera Modrac.

Glavne aktivnosti uključuju:

 • Izrada početne studije o trenutnoj situaciji u vezi sa uzvodnim zagađivačima jezera Modrac i posebno za vodosnabdijevanje i prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u naseljima uz jezero Modrac;
 • Razvoj pristupačnog, jeftinog i isplativog, profitabilnog, Plana prioritetnog ulaganja za prečišćavanje otpadnih voda iz naselja uz jezero Modrac koji bi omogućio usklađenost relevantnih EU i nacionalnih standarda za komunalne otpadne vode;
 • Izrada Plana dugoročnog ulaganja;
 • Usklađivanje Plana prioritetnog ulaganja sa  zahtjevima izvedbe EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj)
 • Određivanje u kojoj bi se mjeri realno mogle povećati tarife sirove vode za industrijske korisnike;
 • Finansijska analiza i izrada finansijskog plana;
 • Izrada ugovornih angažmana između kantona, JLS i JKP te kompanije „Spreča“ i njenih kupaca, uključujući ugovor o pružanju javnih vodnih usluga;
 • Preporuka strategije i akcionog plana za tretman zagađivača iz ovih izvora;
 • Analiza sastava sedimenta u rezervoarima i prijedlog najadekvatnijeg načina uklanjanja mulja, uključujući preporuke mjera za smanjenje količine sedimenta koji se prenose rijekom Sprečom do jezera Modrac;
 • Izrada Programa za unaprjeđenje finansijske i operativne učinkovitosti (FOPIP);
 • Izrada Audita uticaja na okoliš i stanovništvo
 • Izrada okolišnih i socijalnih planova;
 • Izrada Plana za uključivanje interesnih strana;
 • Izrada idejnih rješenja i funkcionalnih zahtjeva za svaku komponentu Plana dugoročnog ulaganja
 • Izrada finalne Studije izvodljivosti
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference