Referenca

Naziv projekta: Izrada smjernica za unapređenje i optimizaciju rada crpnih stanica u Širokom Brijegu
Država
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Široki Brijeg,
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) Januar 2023 - Mart 2023
Detaljan opis projekta

Opći cilj sistema vodosnabdijevanja Grada Široki Brijeg je osigurati pouzdano i kontinuirano vodosnabdijevanje korisnika usluga s dovoljnim količinama vode, bez vremenskih ograničenja i po pristupačnim cijenama. Za postizanje općeg cilja potrebna je detaljna analiza stanja crpnih stanica u sistemu vodosnabdijevanja uz određivanje konkretnih i obrazloženih mjera čijom će se provedbom poboljšati funkcionalnost i opća optimizacija rada crpne stanice u  sistemu vodosnabdijevanja.

Glavne aktivnosti uključuju:

  • Pregled i analiza postojeće projektne dokumentacije crpnih stanica i dijelova tlačnog sistema;
  • Terenski pregledi i provođenje mjerenja na crpnim stanicama;
  • Analiza rada postojećih crpnih sistema u poređenju s rezultatima mjerenja i terenskih provjera stanja pumpnih jedinica
  • Pregled i definiranje razloga za mjere unapređenja i optimizacije rada crpnih stanica
  • Izrada dokumenta za unapređenje i optimizaciju rada crpnih stanica
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference