Referenca

Naziv projekta: Izrada projekta izvedenog stanja vodozahvata "Ade i Luke"
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Općina Bosanska Krupa
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Općina Bosanska Krupa
Datum (početak/kraj) decembar 2016. - januar 2017.
Detaljan opis projekta

Vodocrpilište ''Ade'' se nalazi u blizini rijeke Une, na riječnom ostrvu koje rijeka Una formira sa rijekom Krušnicom. Sa njega se preko rezervoara Hum vrši snabdijevanje pitkom vodom stanovništva Bosanske Krupe na desnoj obali rijeke Une, te preko rezervoara Perna naselja Jezerski, Pištaline, Mahmić selo.

Vodocrpilište ''Luke'' se nalazi na lijevoj strani obale rijeke Une, uz magistralni put M14, stotinu pedeset metara od glavnog gradskog mosta. Na vodocrpilištu ''Luke'' postojala su dva eksploataciona bunara (B1 i B2), ali je jedan od njih već duži period van funkcije bez plana da se ponovo aktivira. Prema informacijama od strane predstavnika JKP ''10. JULI'' d.o.o. Bosanska Krupa, bunari su izgrađeni 1965. godine. Dezinfekcija vode se vrši dodavanjem hlora. Hlorinacija vode se vrši automatski (automatski gasni hlorinator) i povezana je sa sistemom pumpi i regulisana proporcionalno količini zahvaćene vode.  Nalazi se pod konstantnim nadzorom,  a preparat koji se koristi je hlor  CL2 (gasni hlor). Kontakt hlora i vode se ostvaruje injektiranjem u potisni cjevovod. Određivanje rezidualnog hlora vrši se svakodnevno. Prostorije za smještaj gasnog hlorinata su smještene u objektu hlorinacije.

Vrsta usluge

U toku izrade projekta izvršena su detaljna terenska mjerenja dimenzija svih predmetnih objekata, te detaljna atestiranja elektroinstalacija.

Kao osnova za izradu projekta, projektantu je poslužila sljedeća dokumentacija:

1. Zaštita izvorišta Luke i Ada, Općina Bosanska Krupa, Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Sarajevo, 2004,

2. Tehnički profili izvedenih bunara na izvorištu ''Ada'' u Bosanskoj Krupi, Zavod za geologiju, Sarajevo, 1998,

3. Bosanska Krupa & Bosanska Otoka, Water Supply Improvements, GMC INZENJERING, Sarajevo, 1999 – predmjer i predračun radova,

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference