Referenca

Naziv projekta: Izrada poslovnog plana za Udruženje iz oblasti voda i zaštite okoliša Aquasan mreža BiH
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) Novembar 2016 – februar 2017
Detaljan opis projekta

Opći cilj ovog zadatka je razviti petogodišnji poslovni plan za Udruženje na vrlo strukturiran, objektivan i mjerljiv način, koji se sastoji od sljedećeg:

 • Opći uvod koji opisuje Udruženje, njegovu sadašnju funkciju i organizaciju;
 • Izjava o viziji i ciljevima misije uključujući strateške ciljeve i akcioni plan za 5-godišnji period planiranja;
 • Plan komunikacije sa svojim korisnicima i interesnim stranama, a posebno sa svojim članovima;
 • Plan upravljanja i razmjene znanja uključujući podršku za izgradnju kapaciteta, tematsko partnerstvo, tematske ili godišnje konferencije;
 • Program razvoja projekta i saradnja sa strateškim partnerima;
 • Budžetska prognoza za 5-godišnji planski period.

Glavne projektne aktivnosti preduzete u cilju izrade poslovnog plana za udruženja voda su sljedeće:

 • Prikupljanje postojećih relevantnih podataka koji su poslužili kao osnova za izradu Poslovnog plana uzimajući u obzir potrebe članova Udruženja;
 • Izrada poslovnog plana uz konsultacije s Odborom Udruženja;
 • Konsultacije sa drugim interesnim stranama (slična udruženja, potencijalni partneri, privatni sektor, itd.) prilikom izrade nacrta poslovnog plana;
 • Razvoj integrisanog računarskog modela koji će podržati sve potrebe planiranja i budžetiranja Biznis plana;
 • Finalizacija poslovnog plana uzimajući u obzir komentare i prijedloge Upravnog odbora udruženja.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference