Referenca

Naziv projekta: Izrada idejnog i glavnog projekta novog magistralnog cjevovoda od PPPV „Studenci“ do rezervoara „Stenjak novi“, Općina Teslić
Država BiH
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta UNDP
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj)
Detaljan opis projekta

Glavni cilj zadatka je pripremiti idejni i glavni projekt za izgradnju glavnog magistralnog cjevovoda od postrojenja za pročišćavanje pitke vode (PPPV) Studenac do rezervoara "Stenjak novi" i na taj način smanjiti gubitke vode i poboljšati kvalitetu usluge vodosnabdijevanja. Ukupna dužina novog magistralnog cjevovoda je približno 10.500 metara.

Glavne aktivnosti uključuju:
 

- Izrada idejnog projekta:

  • Provođenje terenskih posjeta i analiza prikupljenih podataka;
  • Identifikacija i analiza rada sistema vodosnabdijevanja u sljedećim slučajevima: za maksimalnu potrošnju vode (postojeća VDS konfiguracija) i proizvodnju vode za piće na PPPV od Q = 60 l/s, za maksimalnu potrošnju vode (postojeći VDS konfiguracija) i proizvodnja vode za piće na PPPV od Q = 120 l/s;
  • Identifikacija i analiza rada Sistema vodosnabdijevanja u slučajevima sljedećih simulacija: bez novog rezervoara (razdoblje do 2030. godine), s novim rezervoarom (volumena 2500-3000 m3) izgrađenim na koti 284 m n.m. (razdoblje od 2030. do 2045. godine);
  • Provođenje sastanaka s predstavnicima JP „Rad“Teslić s ciljem predstavljanja pojedinih dijelova (faza projekta), provjere valjanosti podataka i predloženih rješenja, utvrđivanja projektnih kriterija i zajedničko donošenja određenih odluka.

-Izrada glavnog projekta:

  • Projektiranje magistralnog cjevovoda u dužini od 10.500 m s osiguranjem prostora za sve potrebne objekte na cjevovodu (muljne ispuste, zračne ventile, sektorske ventile, podzemne hidrante, prijelazi ispod i iznad vodotoka, prijelazi preko regionalnim i drugih cesta, priključaka, mjernih šahtova itd.)
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference