Referenca

Naziv projekta: Izračun cijena vodnih usluga (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda) i priprema izvještaja o izračunu
Država BiH
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) 2/2021 – danas
Detaljan opis projekta

Opći cilj ovog zadatka je priprema izvještaja o izračunu cijena vodnih usluga (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda) izrađenog u skladu sa „Metodologijom za određivanje cijene vodosnadbijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda“ koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Bihaća 2020. godine a na osnovu podataka koje je dostavilo JKP „Vodovod“ Bihać. Glavne aktivnosti uključuju:

  • Priprema izvještaja o izračunu cijena vodnih usluga (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda) na osnovu podataka dostavljenih od strane JKP „Vodovod“ Bihać i
  • Podrška JKP „Vodovod“ Bihać na sjednici Gradskog vijeća Grada Bihaća tokom predstavljanja izvještaja i prijedloga cijena vodnih usluga od strane predlagača – JKP „Vodovod“ d.o.o. Bihać.
Vrsta usluge

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference