Referenca

Naziv projekta: Faza premošćivanja za Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša (GOV-WADE) u slivu rijeke Une
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja 6
Ime klijenta Švicarska agencija za razvoj i saradnju u BiH (SDC BiH)
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Švicarska vlada
Datum (početak/kraj) januar 2006. god. – sept. 2006. god.
Detaljan opis projekta

Svrha Faze premošćivanja je bila izrada Osnovne studije za realizaciju Faze implementacije projekta GOV-WADE. Definisane su potrebe i potencijali na kojima će se raditi i izrađene smjernice za narednu fazu projekta.

Priprema početka realizacije Projekta dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša u „GOV-WADE“ općinama:

 • Izrada upitnika za razgovor s interesnim grupama u oblasti voda i zaštite okoliša (lokalne vlasti, javna komunalna preduzeća, građani, lokalne zajednice, nevladin sektor i privatni sektor);
 • Izrada smjernica i upitnika za utvrđivanje općeg stanja u oblasti voda u općinama sliva rijeke Une (tabela) i metodologija za analiziranje prikupljenih podataka (SWOT analiza) i za određivanje kriterija za utvrđivanje općeg stanja;
 • Uključivanje svih interesnih grupa uključujući predstavnike civilnog društva i komunikacija s političkim predstavnicima u vezi pitanja koja se tiču voda i okolišne sanitacije;
 • Procjena postojećih propisa u sektoru voda i okolišne sanitacije na lokalnom nivou.

Elaborat sektora voda i zaštite okoliša u općinama koje se nalaze u slivu rijeke Une

 • Opća procjena sektora voda i zaštite okoliša u 17 projektnih općina sliva rijeke Une;
 • 8 detaljnih procjena sektora voda i zaštite okoliša u 8 projektnih općina sliva rijeke Une.

Izrada 11 različitih smjernica za pripremu strateških planova za vode i okolišnu sanitaciju:

 • Izrada SP (dinamika izrade i akcioni plan);
 • Prikupljanje podataka/ istraživanje i priprema javnih priopćenja;
 • Izrada „analize stanja“;
 • Primjena alata SWOT analize i izrada SWOT analize;
 • Priprema izvještaja;
 • Izrada koncepta za uključivanje javnosti i medijsku kampanju;
 • Evaluacija projekta;
 • Provođenje javnih rasprava i javnih tribina;
 • Izrada operativnih planova;
 • Praćenje projekta;
 • Realizacija planiranih aktivnosti i infrastrukturnih projekata.

Obuka interesnih grupa odabranih općina na temu izrade strateških planova za vode i okolišnu sanitaciju:

 • Obuke za pripremu analize stanja, SWOT analize i vizije planiranja u sektoru voda i okolišne sanitacije;
 • Strateški i operativni ciljevi, programi, projekti i projektni prioriteti u sektoru voda i okolišne sanitacije.
Vrsta usluge

Opće:

 • Konsalting
 • Strateško planiranje
 • Treninzi i obuke

Posebne:

 • Istraživanje/ analiza
 • Izrada smjernica
 • Razgovori
 • Popis
 • Obuke
 • Organizacija i provođenje radionica
 • Institucionalno jačanje

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference