Uspješno završena faza ugovora za pružanje konsultantskih usluga za implementaciju projekta i pratećih mjera za projekat ''Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda – Gradiška''

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o u konzorciju sa njemačkom firmom Fichtner Water and Transportation je u augustu 2022. godine je uspješno završio konsultantske usluge za Fazu A projekta „Prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda - Gradiška“.

Faza A projekta je obuhvatila izradu projektne dokumentacije u sklopu koje su izrađeni su sljedeći projekti:

1. Konceptualno (idejno) rješenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 21.500 ES (1. faza), tj. 32.000 ES (2. faza). Predviđena tehnologija prečišćavanja je:

 • Faza 1 (do 2030. godine): Konvencionalni aktivni mulj sa aerobnom stabilizacijom (samo glavne jedinice bez rezervnih jedinica),

Faza 2 (do 2050. godine): Konvencionalni aktivni mulj sa primarnom sedimentacijom i anaerobnom stabilizacijom.

2. Konceptualno (idejno) rješenje prikupljanja i dopreme otpadnih voda sa urbanog područja grada do budućeg PPOV-a na lokaciji Mačkovac i od PPOV-a do rijeke Save i kanala Osorna. Projektom je obuhvatilo projektovanje:

 • Nove pumpne stanice PS ''Kej 2'' sa pratećim objektima i opremom (spojni preljevni šahtovi, pjeskolov, gruba rešetka, filter zraka, pumpe, te ostala mašinska i elektro oprema);
 • Potisni cjevovod od PS Kej 2 do PPOV, od PEHD cijevi (NP10), profila D500 u dužini od 3.527,90 m;
 • Potisnog cjevovoda od PPOV do rijeke Save od PEHD cijevi (NP10) profila D500, u dužini od 1.450 m sa podbušivanjem zaštitnog nasipa neposredno uz obalu rijeke Save, sa šahtom za umirenje toka vode i ispusnim objektom;
 • Gravitacionog cjevovoda od PPOV do kanala Osorna, od PEHD cijevi (SN8) profila D630 u dužini od 330 m sa ispusnim objektom;
 • Gravitacionog cjevovoda u dijelu naselja Bok Jankovac i Mačkovac, od PEHD cijevi (SN8) profila D315 u dužini od 2.451,63  m sa dvije pumpne stanice kapaciteta PS4B 5,5 l/s i PS6M 10 l/s;
 • Potisni cjevovod od PS6M do PPOV, od PEHD cijevi (NP10), profila D125 u dužini od 685,84 m;
 • Elaborata za privremenu eksproprijaciju trase cjevovoda od PPOV do rijeke Save i od PPOV do kanala Osorna.

3.  Glavni projekat ''Proširenje kanalizacionog sistema u Gradiškoj - Žeravica 1'' (sa naseljima Hipodrom, Žeravica i Glogovi), što obuhvata:

 • Gravitacione cjevovode od PEHD cijevi profila D315, dužine 14.802,80 m;
 • Prefabrikovane betonske šahtove dubine od 2,0 do 3,5 m (421 kom);
 • Šahtove za kućne priključke (624 kom).

4.  Glavni projekat ''Proširenje kanalizacionog sistema u Gradiškoj - Žeravica 2'', što obuhvata:

 • Gravitacione cjevovode od PEHD cijevi profila D315, ukupne dužine 4.162,60 m;
 • Prefabrikovane betonske šahtove dubine od 2,0 do 3,5 (131 kom);
 • Šahtove za kućne priključke (212 kom);
 • Objekat pumpne stanice Žeravica 2 (PS1-Z sa pumpama kapaciteta od 5,76 l/s) sa pratećom mašinskom i elektro opremom.

5.  Glavni projekat rekonstrukcije postojećih pumpnih stanica PS-1 i PS-2 (građevinski, mašinski i elektro dio), što obuhvata:

 • Sanacione građevinske radove na objektima pumpnih stanica;
 • Zamjenu mašinske opreme (nove pužne pumpe kapaciteta 2x300 l/s i 1x 175 l/s za PS1 i 1x300 l/s i 1x175 l/s za PS2);
 • Zamjena elektro instalacija sa upravljačkim (kontrolnim) ormarima na obje PS.

6. Glavni projekat ''Proširenje kanalizacionog sistema u Gradiškoj'', za naselja: Kruškik 1 i Kruškik 2, obuhvata:

 • Gravitacione cjevovode od PEHD cijevi profila D315, dužine 9.832,20 m i profila D400 dužine 945,50 m;
 • Prefabrikovane šahtove dubine od 2,0 do 3,5 m (241 kom);
 • Šahtove za kućne priključke (526 kom);
 • Tri nove pumpne stanice sa mašinskom i elektro opremom: PS1-K1 (kapaciteta pumpanja Qp= 26 l/s), PS2-K1 (Qp=10 l/s) - Kruškik 1 i PS1-K2 (Qp= 5 l/s) - Kruškik 2.

7. Glavni projekat ''Rehabilitacija kanalizacionog sistema Gradiška'', koji obuhvata: Rekonstrukciju postojećih cjevovoda sa klasičnom metodom sa iskopima, sa obuhvatom ukupno 131 dionice cjevovoda sa radovima koji obuhvataju:

 • Zamjenu starih betonskih cjevovoda kružnog i jajolikog oblika sa novim PEHD cijevima profila D250-D1200, ukupne dužine 5.054,20 m i GRP cijevima D1400 dužine 540,30 m;
 • Zamjenu starih sa ugradnjom novih betonskih prefabrikovanih šahtova profila Ø1000, dubine od 2,0 do 4,0 m (56 kom);
 • Zamjenu starih sa ugradnjom novih poliesterskih (GRP) šahtova profila Ø1200-1600, dubine od 3,0 do 4,0 m (21 kom).

Sanaciju postojećeg cjevovoda sa metodom bez iskopa (CIPP i PACKER):

 • Saniranje postojećih cjevovoda provlačenjem polimerne obloge oko stijenki cjevovoda (CIPP metoda) profila od D250 do D500 i profila od 300/450 do 400/600, u ukupnoj dužini od 3.152 m (73 dionice);
 • Sanacija tačkastih oštećenja unutar postojećeg cjevovoda sa polimernim ''zakrpama'' (PACKER metoda), ukupno 60 komada Packera.

8. Aneks glavnog projekta ''Automatizacija i telemetrija kanalizacionog sistema Gradiška'' koji obuhvata:

 • Projektnu dokumentaciju telemetrijskog sistema za četiri nove pumpne stanice (Kruškik /tri PS/ i Žeravica /jedna PS/);
 • Dopunu telekomunikacione opreme za postojeće pumpne stanice PS1 i PS2 koje se rekonstruišu;
 • Predmjer i predračun radove za operativni centar SCADA, 13 postojećih i 4 nove pumpne stanice.

Pored navedene projektne dokumentacije, konsultant je izradio:

9. Studiju procjene ekološkog i socijalnog uticaja (ESIA) – kao sveobuhvatnu aktivnost za sve faze tokom pripreme i realizacije projekta, koja obuhvata:

 • Početni izvještaj: Zaštitu životne sredine, socijalna pitanja, zaštitu zdravlja i zaštitu na radu;
 • Plan uključenja zainteresovanih strana (SEP) srazmjerno potencijalnim rizicima i uticajima;
 • Procjena uticaja na životnu sredinu (EIA dokumentacija):
  • Elaborat – Dokazi za izdavanje ekološke dozvole za Komponentu I: Revitalizacija i sanacija kanalizacione mreže
  • Prethodna procjena uticaja na životnu sredinu PPOV
  • Elaborat – Dokazi za izdavanje ekološke dozvole za Komponentu II: PPOV
 • Plan društveno-okolinskog monitoringa i upravljanja (ESMMP).

KLJUČNI PODACI O PROJEKTU

 • Ukupni broj stanovnika koji će biti priključeni na cjelokupni kanalizacioni sistem će se povećati sa sadašnjih 15.700 na 21.000 stanovnika što je povećanje sa 27 na 37 % ukupne populacije grada.
 • Dopremanjem otpadnih voda do novog PPOV će se obezbjediti prečišćavanja otpadnih voda kapaciteta 21.500 ES (I faza) što će znatno doprinijeti smanjenju zagađenja rijeke Save koja ima međunarodni značaj, smanjenju zagađenja okoline i rizika po zdravlje stanovništva, sa tendencijom unaprjeđenja standarda i kvaliteti života građana i opšteg stanja okoline.


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference