Uspjesi u praćenju i evaluaciji KPI u JKP

Iskustva i rezultati podrške javnim vodovodnim/komunalnim preduzećima u praćenju i evaluaciji ključnih pokazatelja poslovanja

Praćenje ključnih pokazatelja poslovanja – KPI (eng. Key Performance Indicators) u javnim vodovodnim / komunalnim preduzećima (JVP/JKP) je aktivnost od izuzetne važnosti za planiranje, implementaciju i evaluaciju aktivnosti i procesa koji se provode u svrhu isporuke kvalitetnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda. Osnovna pretpostavka za uspješnu primjenu modela planiranja i praćenja poslovanja JVP/JKP putem KPI je opredjeljenje uprave JVP/JKP da uvede suvremene i međunarodno priznate načine praćenja poslovanja. Uprava JVP/JKP u okviru aktivnosti poslovnog planiranja treba da definira mjerljive pokazatelje sa polaznim i ciljnim vrijednostima za sve aspekte poslovanja. Međutim, sama uspostava sistema KPI neće biti dovoljna ukoliko se ne definiraju procedure i vremenski okvir za njihovo redovno praćenje i provođenje adekvatnih korektivnih mjera. Na osnovu rezultata prikupljanja i praćenja KPI, uprava JVP/JKP provodi njihovu periodičnu evaluaciju i definira korektivne mjere kroz čiju primjenu treba da dođe do unaprjeđenja pokazatelja i sveukupnog poslovanja JVP/JKP, uz povećanje kvaliteta usluge za krajnje korisnike usluga.

Najznačajnije grupe pokazatelja putem koji se vrši praćenje i evaluacija poslovanja JVP/JKP su sljedeće:

 • Proizvodnja i potrošnja vode (npr. količine zahvaćene, isporučene, fakturirane vode, i dr.),
 • Pokrivenost populacije uslugama vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda,
 • Nivo neprihodovane vode (npr. procent fizičkih gubitaka, procent administrativnih gubitaka, i dr.),
 • Mjerenje potrošnje i mjerenje u mreži (npr. broj korisnika sa vodomjerima u funkciji, broj zamijenjenih vodomjera i dr.),
 • Kvarovi na vodovodnim i kanalizacijskim cjevovodima (npr. broj kvarova, broj začepljenja i sl.),
 • Kvaliteta usluga (npr. broj sati isporuke vode, broj testova na rezidualni klor i dr.),
 • Produktivnost zaposlenika (npr. broj zaposlenika na 1.000 stanovnika korisnika usluga, i dr.),
 • Troškovi rada preduzeća (npr. udio troškova zaposlenika u operativnim troškovima, i dr.),
 • Fakturiranje i naplata (npr. prosječan period naplate, procent naplate, i dr.),
 • Financijski rezultati (npr. pokrivenost operativnih troškova, koeficijent pokrića duga, i dr.),
 • Priuštivost vodnih usluga (npr. udio mjesečnog računa u prosječnom mjesečnom prihodu domaćinstva i dr.).

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je na temelju višegodišnjeg rada u ovoj oblasti, stekao veliko iskustvo u implementaciji aktivnosti praćenja i evaluaciji KPI kroz unaprjeđenje poslovanja JVP/JKP i JLS, kao i jačanju kapaciteta delegiranih zaposlenika resornih entitetskih ministarstava, agencija za vodna područja, kantonalnih ministarstava, entitetskih saveza općina i gradova, entitetskih udruženja vodovodnih preduzeća, predstavnika jedinica lokalnih samouprava (JLS) i JVP/JKP iz cijele BiH. Pored toga, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je stekao izuzetne reference u unaprjeđenju stanja u sektoru i jačanju kapaciteta aktera u sektoru vodnih usluga kroz realizaciju projekata financiranih od strane međunarodnih institucija i organizacija (Švicarska ambasada u BiH - SDC, Svjetska banka, Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća Dunavskog sliva – IAWD i dr.), koje predstavljamo u nastavku.

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja - MEG

Tokom četverogodišnje implementacije Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG (2017. – 2020. godina), „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je uspješno implementirao aktivnosti podrške za 18 javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP) u definiranju, prikupljanju, praćenju i periodičnoj evaluaciji KPI. Projektom su bila obuhvaćene sljedeće jedinice lokalne samouprave (JLS) i JVP/JKP:

 • Sjeverozapadni klaster LOT 1 - za 9 JLS i JKP/JVP: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša i
 • Sjeveroistočni klaster LOT 2 - za 9 JLS i JKP/JVP: Doboj, Tuzla, Gradačac, Žepče, Tešanj, Teslić, Prnjavor, Kalesija, Gračanica.

„Una Consulting“ d.o.o. je tokom implementacije procesa prikupljanja, periodičnog praćenja i evaluacije KPI uspješno realizirao aktivnosti savjetodavne podrške za navedenih 18 JVP/JKP. Poseban doprinos je ostvaren time što je proces praćenja poslovanja putem KPI uspostavljen kao jedan od mehanizama za redovno praćenje i evaluaciju pokazatelja koji su osnova za donošenje odluka i primjenu odgovarajućih mjera u poslovanju JVP/JKP. Sa projektnog aspekta, KPI su bili ključni instrumenti za pojedinačnu evaluaciju napretka JVP/JKP - učesnika Projekta MEG i sveukupnu ocjenu uspješnosti aktivnosti provedenih u okviru projekta.

Za JLS je od izuzetne važnosti da periodično provode monitoring rada JVP/JKP putem KPI. Ugovori o javnim uslugama (PSA) koji su potpisani između JLS i JVP/JKP, sadrže također set KPI koji služe za praćenje i mjerenje uspješnosti rada JVP/JKP. Na osnovu definiranih polaznih i ciljnih vrijednosti KPI, te postignutih rezultata rada, JLS na taj način prate nivo postignuća JVP/JKP i mogu poduzeti mjere za poboljšanje operativnih, tehničkih i financijskih performansi JVP/JKP.

 

Obuka predstavnika Agencije za vodno područje Jadranskog mora i Agencije za vodno područje rijeke Save

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je u augustu 2019. godine održao obuku predstavnika Agencija za vodno područje Jadranskog mora (Mostar) i predstavnika Agencije za vodno područje rijeke Save (Sarajevo) na temu prikupljanje podataka o poslovanju JVP/JKP prema IBNET metodologiji.

Agencije su provele uspostavu modula Centralnog informacionog sistema voda (CISV), putem kojeg će u budućnosti biti prikupljani i obrađivani podaci o realizaciji pojedinih mjera i aktivnosti iz Strategije upravljanja vodama Federacije BiH i Planova upravljanja vodama za slivno područje Jadranskog mora i slivno područje rijeke Save. Značajan dio pokazatelja koji se prikupljanju putem CISV-a je identičan pokazateljima koji se prema IBNET metodologiji prikupljaju od JVP/JKP.

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je održao obuku za uposlenike navedenih Agencija sa ciljem detaljnog tumačenja podataka i pokazatelja po IBNET metodologiji. Cilj obuke je bio da uposlenici navedenih Agencija za vodno područje dodatno izgrade svoje kapacitete za analizu i tumačenje varijabli i indikatora po IBNET metodologiji, a za potrebe organizacije treninga za imenovane predstavnike JLS i JVP/JKP iz Federacije BiH, koji bi periodično trebali prikupljati i unositi podatke u CISV. Na osnovu rezultata obuke, uposlenici Agencija za vodna područja su do kraja 2019. godine organizirali i realizirali obuke za imenovane predstavnike JVP/JKP i JLS za unos podataka u CISV.

 

 

 

 

Institucionalni pregled sektora komunalnih vodnih usluga u BiH

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je 2017. godine implementirao Projekat „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda - Pregled institucionalnog okvira sektora voda u BiH“ koji je bio usmjeren na identificiranje glavnih zakonskih, institucionalnih i financijskih izazova i prepreka u sektoru pružanja (komunalnih) vodnih usluga u Bosni i Hercegovini (u Federaciji BiH i Republici Srpskoj), te izradi preporuka sa ciljem poboljšanja održivosti sektora. Projekat je financirala Svjetska banka.

Pregled institucionalnog okvira sektora vodnih usluga u BiH je obuhvatio:

 • Prikupljanje relevantnih pravnih, institucionalnih i financijskih podataka iz uzorka od 40 JVP/JKP iz Federacije BiH i Republike Srpske i njihovih jedinica lokalne samouprave (JLS).
 • Obradu i analizu svih prikupljenih podataka, KPI, te relevantnih financijskih izvještaja (bilansi stanja, bilansi uspjeha i izvještaji o novčanim tokovima),
 • Definiranje ključnih nalaza, prijedloga mjera i preporuka unapređenja za postizanje dugoročnije operativne i financijske održivosti JVP/JKP,
 • Izradu prijedloga reguliranja vodnih usluga u zakonodavstvu BiH u svrhu optimalnijeg načina obavljanja vodnih usluga u BiH.
 • Diseminaciju preporuka unapređenja za donosioce odluka sa državnog i entitetskog nivoa vlasti.

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je kroz provedeni proces analize prikupljenih pokazatelja, izradio nalaze i preporuke za unapređenja koji su zasnovani na sveobuhvatnoj analizi zakonodavno-pravnog, institucionalnog, socio-ekonomskog i financijskog okvira pružanja vodnih usluga. Svi nalazi i preporuke su definirani u skladu sa stvarnim potrebama i zahtjevima za unapređenje kvaliteta i održivosti vodnih usluga, operativne i financijske održivosti JVP/JKP, i kao i dugoročne održivosti kapitalnih infrastrukturnih investicija.

Analiza ključnih pokazatelja poslovanja svih aspekata isporuke komunalnih vodnih usluga, dala je uvid u ne tako dobro stanje sektora vodnih usluga i održivost JVP/JKP u sadašnjim uvjetima rada i isporuke usluga, koji su prikazani u priloženoj tabeli.

Benchmarking poslovanja JVP/JKP u BIH

U okviru Dunavskog vodnog programa u BiH kojeg su zajednički provodili Svjetska Banka i Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD) tokom 2015. godine je implementiran program jačanje kapaciteta JVP/JKP s ciljem podrške uspostavi sistemskog pristupu prikupljanja, praćenja i međusobnog poređenja pokazatelja poslovanja JVP/JKP.

 

 

 

 

Tokom 2014. i 2015. godine, provedene su intenzivne aktivnosti na analizi mogućih opcija za uspostavu modela / sistema za mjerenje pokazatelja poslovanja JVP/JKP u BiH. Usporedo sa započetim dijalogom o najboljim opcijama za uspostavu praćenja i poređenja pokazatelja poslovanja (benchmarking), implementiran je proces prikupljanja podataka o poslovanju JVP/JKP u kojem su učestvovala 44 JVP/JKP iz cijele BiH.

 

Podaci su prikupljeni u skladu sa IBNET metodologijom. Prikupljanju podataka je prethodila organizacija 5 regionalnih obuka za imenovane predstavnike JVP/JKP iz cijele BiH, od kojih su se mnogi tada po prvi put susreli sa predstavljenom metodologijom praćenja i međusobnog poređenja KPI. Na osnovu provedenih aktivnosti, do kraja 2015. godine, po prvi put je na nivou BiH formirana baza podataka sa međusobno usporedivim pokazateljima poslovanja za 44 JVP/JKP. Time su stvoreni preduvjeti da se podaci i KPI JVP/JKP iz BiH mogu predstaviti i tumačiti u skladu sa međunarodno priznatim standardima i uspoređivati na nacionalnom i internacionalnom nivou, te da isti postanu dostupni u okviru IBNET i DANUBIS benchmarking platformi.

Najave događaja

Reference