Rezultati u upravljanju imovinom u JLS i JKP

 

Upravljanje imovinom - komunalnom vodnom infrastrukturom (vodovodnim i kanalizacionim sistemima) u Bosni i Hercegovini je povjereno javnim vodovodnim komunalnim preduzećima (JVP / JKP) od strane njihovih osnivača – jedinica lokalnih samouprava (općina i gradova). U većini JVP/JKP cjelokupna komunalna vodna infrastruktura – stalna sredstva nisu evidentirana u financijskom računovodstvu, već je evidentiran samo jedan (uglavnom) manji dio. Posljedica toga je da se za većinu stalnih sredstava ne obračunava amortizacija za koju se financijska sredstva trebaju osigurati iz cijene vodnih usluga, tako da takva (neevidentirana) imovina, uslijed izostanka mjera investicijskog održavanja postepeno propada. Iz tog razloga JVP/JKP uglavnom nemaju dovoljno financijskih sredstava za investicijsko održavanje imovine, a još manje za kapitalna ulaganja.

Dosadašnja praksa upravljanja infrastrukturom JVP/JKP nije zadovoljavajuća, budući da su sve više izražene posljedice dugogodišnje zanemarenosti komunalne vodne infrastruture: pad kvaliteta i kontinuiteta isporuke usluga, učestali kvarovi zbog lošeg i neredovitog održavanja, veliki gubici vode, koji vode ka tehnički, financijski i organizacijski neučinkovitim, te u konačnici neodrživim sistemima vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda.

NAŠE ZNANJE I ISKUSTVO U UPRAVLJANJU IMOVINOM

U višegodišnjoj saradnji sa preduzećima iz cijele Bosne i Hercegovine i kroz implementaciju različitih projekata, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je ponudilo sistemska rješenja koja omogućavaju da se u JVP/JKP primjene savremeni načini upravljanja stalnim sredstvima koja su im povjerena na upravljanje i održavanje od strane JLS. Osnovni preduvjet za primjenu sistema upravljanja imovinom je uspostava kvalitetnog registra imovine. Na osnovu uspostavljenog registra imovine, ostvaruju se preduvjeti za: a) utvrđivanje/ponovnu procjenu vrijednosti imovine, b) provođenje procedure njenog registriranja i početak obračuna amortizacije; c) pravilan izračun amortizacije stalnih sredstava i uvrštenje iznosa amortizacije stalnih sredstava u cijenu vodnih usluga, e) pravilno planiranje, te tehničko i investicijsko održavanje stalnih sredstava, te f) planiranje rekonstrukcije/rehabilitacije stalnih sredstava, a koja bi se trebala financirati iz cijena vodnih usluga. Za proces upravljanja imovinom je presudna uloga JLS, koje su vlasnici stalnih sredstava (komunalne vodne infrastrukture), uz čiju suglasnost se implementiraju mjere upravljanja stalnim sredstvima, kao i kapitalna ulaganja.

Kroz implementaciju Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) u protekle 4 godine (2017. - 2020. godina) postignuti su posebno značajni rezultati u identifikaciji i evidentiranju stalnih sredstava, procjeni nabavne i trenutne vrijednosti imovine, te utvrđivanju iznosa kalkulatorne amortizacije koji je uvršten u izračun cijena vodnih usluga, odnosno usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. „Una Consulting“ je pružio konsultantsku podršku u implementaciji navedenih aktivnosti za 18 JVP/JKP iz:

 • Sjeverozapadnog klastera LOT 1 - za 9 JKP/JVP: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša i
 • Sjeveroistočnog klastera LOT 2 - za 9 JKP/JVP: Doboj, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Prnjavor, Teslić, Tešanj, Tuzla, Žepče.

 

Kroz implementaciju projekta MEG u svim JKP/JVP provedene su vrlo precizno planirane aktivnosti i isporučeni vrlo korisni proizvodi za JKP/JVP:

 • Izvršeno georeferenciranje i geokodiranje podloga za kartiranje (dokumentiranje) primarne i sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže,
 • Izrađena simbologija za ucrtavanje vodovodne i kanalizacione mreže i uputstvo za korištenje simbologije u AutoCAD-u,
 • Pružena podrška JKP/JVP u izradi nacrta karata primarne i sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže, naknadno i tercijarne,
 • Održana obuka zaposlenika JKP/JVP za kartiranje u AutoCAD-u i različitim GIS programima, uključujući i obuku za upravljanje GIS-om,
 • Izrađen pojmovnik tekućeg i investicionog održavanja, te investicionog ulaganja,
 • Izrađeno uputstvo za povezivanje GIS-a sa poslovnim informacijskim sistemom (BIS) i informacijskim sistemom upravljanja (MIS),
 • Izrađen je alat (aplikacija) - „Pomoćna“ knjiga za evidenciju stalnih sredstava,
 • Izrađeno je uputstvo za unos podataka u „pomoćnu“ knjigu stalnih sredstava,
 • Pružena je savjetodavna podrška JKP/JVP za izdvajanje dijela prihoda u fond za investicijsko održavanje stalnih sredstava,
 • Izrađene su smjernice o najboljim praksama u održavanju i upravljanju imovinom JVP/JKP,
 • Izrađene su procedure prijenosa stalnih sredstava iz „pomoćne“ knjige u glavnu knjigu stalnih sredstava koje, zavisno od organizacionog oblika JVP/JKP (d.o.o./d.d./a.d.), omogućavaju da se izvrši registracija stalnih sredstava kroz: 1) povećanje osnovnog kapitala, 2) stjecanje sredstava bez naknade (odnosno donacija osnovnih sredstava), 3) najam komunalne (vodne) infrastrukture, 4) koncesija komunalne (vodne) infrastrukture.
 • Izvršena je obuka zaposlenika JKP/JVP za upravljanje imovinom (stalnim sredstvima) u JVP/JKP kroz procedure prijenosa stalnih sredstava iz „pomoćne“ knjige u glavnu knjigu stalnih sredstava.

Jačanju kapaciteta u ovoj oblasti „Una Consulting“ doprinosi i kao Konsultant na Projektu Regionalne mreže za razvoj kapaciteta (RCDN) u Jugoistočnoj Europi. U okviru ovog Projekta, „Una Consulting“ je u periodu 2018. – 2019. godine izradio kompletan proizvod za razvoj kapaciteta u oblasti upravljanja imovinom JVP/JKP (nastavni program - kurikulum, uputstvo za trenere sa praktičnim vježbama), koji je obuhvatio pravne, institucionalne, tehničke i ekonomsko - financijske aspekte upravljanja imovinom. Tokom 2019. godine organizirana je regionalna obuka za trenere iz Udruženja za oblasti voda i zaštite okoliša ''Aquasan mreža u BiH'', Udruženja komunalnih preduzeća Albanije (SHUKALB), Udruženja za vodosnabdijevanje i kanalizaciju Kosova (SHUKOS) i Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI) iz Srbije. Cilj obuke je bio da se ojačaju kapaciteti trenera iz partnerskih asocijacija za pripremu i provođenje obuke na temu „Uvod u integrirano upravljanje imovinom“ u skladu sa zahtjevima RCDN standarda kvaliteta za provođenje obuka.

 

Učesnici obuke su kroz različite tematske inpute i praktične vježbe imali priliku da rade na: a) analizi odredbi ugovora o javnim uslugama koje definiraju međusobne odnose JLS i JKP, kako općenito, tako i u vezi upravljanja imovinom, b) analizi kriterija za ocjenu stanja stalnih sredstava i njihove kritičnosti, c) procedurama prenosa stalnih sredstava i registriranja u poslovnim knjigama preduzeća, te d) izračunu cijena vodnih usluga koje sadrže puni iznos amortizacije stalnih sredstava.

Na ovaj način je uspostavljena regionalna mreža trenera iz Albanije, BiH, Kosova i Srbije za upravljanje imovinom koja će doprinijeti efektivnom sektorskom umrežavanju i uspostavi zajednice znanja, koja promovira dobre prakse i razvoj sektora vodnih usluga, sa ciljem pronalaženja potrebnih rješenja upravljanja imovinom u zemljama Jugoistočne Europe.

NAŠA PODRŠKA JKP/JVP U UPRAVLJANU IMOVINOM

Potencirajući izgradnju kapaciteta uposlenika JVP/JKP kroz obuke i uspostavu procesa upravljanja imovinom u JVP/JKP, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać koristi svaku priliku da promovira vrijednosti sistematskog pristupa integriranom upravljanju stalnim sredstvima – komunalnom vodnom infrastrukturom te podstiče na postepeno uvođenje praksi upravljanja imovinom u redovne poslove i prakse JVP/JKP kao dio svakodnevnih aktivnosti.

Ovom prilikom pozivamo JKP/JVP iz Bosne i Hercegovine da se pridruže nizu uspješnih JVP/JKP koja su uz podršku „Una Consulting-a“ započeli proces promjena, a koje vode ka uspostavi ekonomski samoodrživih JVP/JKP. Pozivamo Vas da se upoznate sa koristima kvalitetnog upravljanja imovinom, kako za sveukupno financijsko poslovanje JVP/JKP (kroz povećanje prihoda, smanjenje operativnih troškova, manje godišnje troškove za popravke i održavanje infrastrukture, značajno smanjenje budućih kapitalnih troškova), tako i bolje planiranje u skladu sa dugoročnim potrebama razvoja JVP/JKP, te razvoja komunalnih vodnih usluga na području Vaših JLS.

 

Najave događaja

Reference