Održivo upravljanje ljudskim resursima u JLS i JKP/JVP

Ostvarena postignuća Una Consulting-a na području inovacija za Upravljanje ljudskim resursima u JKP/JVP i JLS

Upravljanje ljudskim resursima predstavlja disciplinu koja se bavi svestranim sagledavanjem problematike upravljanja ljudskim resursima u organizaciji - od planiranja potreba za njima, njihovog pribavljanja i optimalnog raspoređivanja, vođenja i motiviranja, do njihove zaštite i unaprjeđivanja. Upravljanje organizacijom znači svakako upravljanje ljudima. Menadžment (kao aktivnost) općenito može biti definiran kao povezivanje na optimalan način materijalnih i ljudskih faktora kojima organizacija raspolaže, a s ciljem postizanja optimalnih (maksimalnih) proizvodnih i ekonomskih rezultata.

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je na temelju višegodišnjeg rada u ovoj oblasti, stekao veliko iskustvo i dobru praksu u provođenju aktivnosti upravljanja ljudskim resursima kroz unaprjeđenje poslovanja JVP/JKP i JLS; kao i kroz jačanje kapaciteta delegiranih zaposlenika resornih entitetskih ministarstava, agencija za vodna područja, kantonalnih ministarstava, entitetskih saveza općina i gradova, entitetskih udruženja vodovodnih preduzeća, predstavnika jedinica lokalnih samouprava (JLS) i JVP/JKP iz cijele BiH. Pored toga, Una Consulting je ostvario izuzetne reference u unaprjeđenju stanja i jačanju kapaciteta aktera u sektoru vodnih usluga kroz realizaciju projekata financiranih od strane međunarodnih financijskih institucija i donatorskih organizacija (Svjetska banka, KfW, EBRD, SDC, SECO, GIZ, UNDP).

Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja - MEG

Tokom četverogodišnje implementacije Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja – MEG (2017. – 2020. godina), Una Consulting je uspješno implementirao aktivnosti podrške za 18 jedinica lokalne samouprave (JLS) i 18 njihovih javnih vodovodnih / komunalnih preduzeća (JVP/JKP) u pogledu jačanja institucionalnih, organizacionih i individualnih kapaciteta.

Projektom su bila obuhvaćene sljedeće JLS i JVP/JKP:

 • Sjeverozapadni klaster LOT 1 - za 9 JLS i JKP/JVP: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša i
 • Sjeveroistočni klaster LOT 2 - za 9 JLS i JKP/JVP: Doboj, Tuzla, Gradačac, Žepče, Tešanj, Teslić, Prnjavor, Kalesija, Gračanica.

Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave (JLS)

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je tokom implementacije projekta MEG pružio tehničku pomoć podršku za 18 JLS u jačanju njihovih kapaciteta za organizaciju i pružanje komunalnih vodnih usluga, uključujući i jačanje kapaciteta općinskih/gradskih vijeća/skupština kroz obuku vijećnika i odbornika po pitanju organizacije pružanja vodnih usluga na lokalnom nivou. Stručnjaci Una Consulting-a su zajedno sa zaposlenicima JLS proveli analizu postojećih Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JLS sa posebnim fokusom na nadležnosti JLS za organizaciju pružanja javnih vodnih usluga, te za svaku od 18 JLS dali prijedlog potrebnih unapređenja. Na osnovu predloženih unapređenja JLS su provele izmjene i dopune spomenutih Pravilnika.

Tokom realizacije projekta MEG stručnjaci Una Consulting-a su predstavnicima JLS pružili savjetodavnu pomoć razvili sljedeće dokumente, alate, trening materijale:

 • Smjernice za analizu i unapređenje organizacije i sistematizacije radnih mjesta u JLS za oblast komunalnih djelatnosti, sa posebnim fokusom na oblast vodnih usluga;
 • Analiza postojećih Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JLS sa prijedlogom potrebnih mjera unapređenja,
 • Smjernice za provođenje obuke za predstavnike JLS (stručni saradnici i stručni savjetnici u oblasti komunalnih djelatnosti) o učinkovitom i održivom pružanju komunalnih vodnih usluga;
 • Trening materijale za jačanje kapaciteta zaposlenika JLS (stručni saradnici i stručni savjetnici u oblasti komunalnih djelatnosti) za uspostavu učinkovite i održive organizacije Službe / Odjeljenja za komunalne djelatnosti, vode i zaštitu okoliša u JLS;

Na osnovu pripremljenih trening materijala stručnjaci Una Consulting-a su sa zaposlenicima JLS proveli sljedeće obuke:

 • Obuka izabranih zvaničnika (gradonačelnika, vijećnika) JLS, članova Skupštine i Nadzornih odbora JKP/JVP o učinkovitoj i održivoj organizaciji pružanja vodnih usluga na nivou JLS, sa posebnim fokusom na implementaciju Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga potpisanog između JLS i JKP/JVP, kao i na proceduru definiranja i usvajanja tarifa za vodne usluge prema tarifnoj metodologiji.
 • Obuka zaposlenika JLS za analizu i unapređenje postojeće organizacije i sistematizacije radnih mjesta,
 • Obuka zaposlenika službi / odjeljenja nadležnih za oblast komunalnih vodnih usluga u JLS u vezi učinkovitoj i održivoj organizaciji pružanja vodnih usluga na nivou JLS.

Kroz izradu navedenih dokumenata i alata, te kroz obuke i savjetodavnu pomoć stručnjaci Una Consulting-a radili su na podizanju svijesti lokalne samouprave o njenim odgovornostima kod pružanja vodnih usluga, te osigurali podršku lokalnoj vlasti da delegira osoblje odgovorno za provođenje njenih nadležnosti (odgovornosti) u pružanju vodnih usluga.

Jačanje kapaciteta JKP/JVP

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je tokom implementacije projekta MEG pružio savjetodavnu pomoć i podršku za 18 JKP/JVP u jačanju njihovih kapaciteta u svrhu unapređenja njihove organizacione strukture i upravljanja ljudskim resursima (zaposlenicima). Stručnjaci Una Consulting-a su zajedno sa zaposlenicima JKP/JVP proveli analizu postojećih Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JKP/JVP, te za svako od 18 JKP/JVP dali prijedlog potrebnih unapređenja. Na osnovu predloženih unapređenja JKP/JVP su provele izmjene i dopune spomenutih Pravilnika. Kao osnovni kriteriji za racionalizaciju radnih mjesta u JKP/JVP korišteni su ekvivalent punog radnog vremena (eng. Full Time Equivalent-FTE) za 40 sati rada sedmično i 1,2 zaposlenika na 1.000 stanovnika korisnika usluga.

Dokumenti, alati, obuke i savjetodavna pomoć koju su eksperti „Una Consulting“-a razvili tokom četverogodišnje implementacije Projekta su:

 • Prijedlog uspostavljanja optimalne organizacione strukture;
 • Prijedlog dugoročne racionalizacije radnih mjesta i optimizacije radnih procesa u JKP/ JVP;
 • Prijedlog optimalne organizacije i sistematizacije radnih sa opisima svih poslova (radnih mjesta);
 • Popis odgovarajućih kriterija/ pokazatelja za procjenu kvaliteta rada zaposlenih za svako radno mjesto;
 • Prijedlozi mjera unapređenja radnog učinka zaposlenika za koje je evaluacija pokazala loše rezultate;
 • Pravilnik o ocjeni rada zaposlenih u JKP/JVP;
 • Procedure za obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika u JKP/JVP.

Svi izrađeni dokumenti su usklađeni propisima, odnosno sa državnim, entitetskim, kantonalnim zakonima, uključujući podzakonske akte JLS i interne akte JKP/JVP.

Na osnovu pripremljenih trening materijala stručnjaci Una Consulting-a su sa zaposlenicima JKP/JVP proveli sljedeće obuke:

 • Obuka predstavnika višeg i srednjeg menadžmenta JKP/JVP u svrhu povećanja njihovog znanja, vještina i sposobnosti za upravljanje ljudskim resursima sa fokusom na optimalnu racionalizaciju, organiziranje i osposobljavanje postojećih kadrova sa ciljem povećanja njihove učinkovitosti i produktivnosti,
 • Obuka zaposlenika za analizu i unapređenje postojeće organizacije i sistematizacije radnih mjesta,
 • Obuka višeg i srednjeg menadžmenta JKP/JVP po pitanju praćenja rada zaposlenih i evaluacije njihovog radnog učinka, uključujući i definiranje potreba za dodatnim obrazovanjem, osposobljavanjem i usavršavanjem.

Zahvaljujući pruženoj tehničkoj pomoći za upravljanje ljudskim resursima JLS i JKP/JVP značajno su ojačani njihovi institucionalni, organizacioni i kadrovski kapaciteti, a posebno podignut nivo efikasnosti i produktivnosti zaposlenih u JLS i JKP/JVP.

Najave događaja

Reference