Najbolje konsultantsko i projektantsko iskustvo - reference stečene kroz projekte odvodnje i prečišćavanje otpadnih voda

U proteklih deset godina pokrenuta je priprema i implementacija većeg broja kapitalnih infrastrukturnih projekata izgradnje sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Bosni i Hercegovini. Nekoliko većih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su izgrađeni i pušteni u rad. Priprema ovakvih investicija podrazumijevaju stručan, i multidisciplinaran pristup, koji je često dugotrajan. Izvori financiranja se sastoje, uglavnom, od kombiniranja kredita i grantova međunarodnih i domaćih financijskih institucija, što samo po sebi predstavlja dodatni izazov u pogledu zahtjeva i procedura apliciranja i pravdanja utroška sredstava. Pored toga i sama izgradnja, te kasnije rad i održavanje izgrađene infrastrukture zahtijevaju detaljne i sveobuhvatne pripreme, te izvrsnu komunikaciju velikog broja sudionika. Cjelokupan proces stavlja pred veliki izazov jedinice lokalne samouprave (JLS) i javna komunalna i vodovodna preduzeća (JKP/JVP). Kako bi se nosili sa ovim izazovima potrebno je da prije svega ojačaju vlastite kapacitete, a zatim i da dobiju pravovremenu i kvalitetnu uslugu od strane angažiranih konsultanta, jer je dokazano da se najveće uštede kod ovakvih investicija ostvaruju upravo u fazi pripreme, planiranja i projektiranja. Upravo u toj fazi uloge investitora i konsultanta su najvažnije kao i njihova međusobna komunikacija i interakcija kod ključnih odluka, što je presudno za uspjeh projekata i kasnije održivost investicije.

Upravo u skladu sa trendom porasta investicija u kapitalne infrastrukturne projekte odvodnje i prečišćavanja u Bosni i Hercegovini, započeo je i razvoj i jačanje podrške sektoru od strane naše firme, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać. Od ranije smo posjedovali značajno iskustvo stečeno kroz realizaciju velikog broja projekata, studija, izrade tehničke dokumentacije i rješavanja realnih problema u oblasti upravljanja vodnim resursima. Već dugi niz godina, bavili smo se projektiranjem vodovodnih, kanalizacijskih i hidromelioracionih sistema, tretmanom vode za piće, prečišćavanjem otpadnih voda i upravljanjem otpadom, zaštitom životne sredine i ekologijom, zaštitom od poplava i regulacijama rijeka, sistemima za korištenje i zaštitu površinskih i podzemnih voda. Sa trendom porasta investicija u odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda povećan je i naš fokus na projektiranje sistema odvodnje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i pružanja pratećih konsultantskih usluga. Već iskusnom timu stručnjaka koji je godinama radio u sektoru voda i zaštite okoliša na implementaciji infrastrukturnih projekata u skladu sa zahtjevima međunarodnih financijskih institucija, pridružili smo mlade stručnjake željne praktičnog iskustva i izazove koje nose veliki projekti. Tako je naš tim u ovih desetak godina „narastao“ kako po broju ljudi, tako i po iskustvu i referencama koje smo stekli na najznačajnijim i nekim od najvećih projekata ove vrste koji su implementirani u Bosni i Hercegovini.

Danas Una Consulting d.o.o. ima široku paletu usluga koje može ponuditi u ovom pod-sektoru:

 • Projektiranje i izrada tehničke dokumentacije:
 • Izradu studija izvodljivosti, glavnih (master) planova i studija utjecaja na okoliš,
 • Izradu svih nivoa projektne dokumentacije, konceptualnog (idejnog) rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta do projekta izvedenog stanja,
 • Izradu svih prethodnih studija u svrhu ishođenja neophodnih odobrenja i saglasnosti, odnosno dozvola,
 • Izradu studija okolišnog i socijalnog uticaja,
 • Izradu matematičkih i simulacijskih vodovodnih i kanalizacionih sistema, izrade matematičkih i simulacijskih modela za riječne tokove,
 • Izradu hidroloških i hidrauličkih analiza,
 • Nadzor nad izgradnjom hidrotehničkih objekata, u skladu za važećom regulativom u BiH, ali i FIDIC uslovima ugovaranja (Crvena i Žuta knjiga),
 • Savjetodavne usluge u fazi pripreme projektnih prijedloga i pregovora sa međunarodnim financijskim institucijama,
 • Podršku u provođenju tenderskih procedura u skladu sa zahtjevima međunarodnih financijskih institucija (KfW banka, Svjetska Banka, EBRD, Delegacije Europske komisije) i FIDIC ugovornih uslova ,
 • Uspostavu Geografskog informacijskog sistema (GIS) i hidrauličko modeliranje kanalizacionih sistema,
 • Upravljanje projektima i upravljanje ugovorima,
 • Financijske i ekonomske analize projekata, projektna isplativost (analiza troškova i koristi, analiza priuštivosti, analiza održivosti, financijski plan za definiranje projekta, izračun tarife),
 • Provođenje pratećih mjera za jačanje vodovodnih/komunalnih preduzeća (FOPIP-a),
 • Provođenje obuka za jačanje kapaciteta Jedinica za implementaciju projekta i donosioca odluka kako bi u procesu provođenja projekta donosili informirane odluke.

Kod ovako zahtjevnih projekata i velikog portfolija usluga, potrebno je sastaviti multidisciplinaran tim koji je spreman odgovoriti svim zahtjevima investitora, ali i njihovih financijera, međunarodnih i domaćih institucija. Kako bismo to uspjeli, pored vlastitih kadrova oslanjamo se i na naše dugogodišnje partnere. Ključni partneri su nam najrenomiranije konsultantske firme u ovoj oblasti, ne samo u Europi nego u Svijetu kao što su  Holinger iz Švicarske i Fichtner iz Njemačke. Kroz projekte kombiniramo najnovija iskustva i trendove u odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda i implementaciji međunarodnih ugovora i prilagođavamo ih kontekstu kako u Bosni i Hercegovini tako i šire u Jugoistočnoj Europi. Una Consulting d.o.o. posjeduje licence za projektiranje složenih hidrotehničkih objekata i tako sa punom odgovornošću garantiramo visoku kvalitetu, strogo poštivanje ugovorenih rokova i i usaglašenost sa zahtjevima u pogledu legislative. Osim ljudi, u koje smo konstantno ulagali i ulažemo omogućavajući im najaktualnije edukacije u odvodnji i prečišćavanju, ulagali smo i u specijalizirane licencirane software, opremu, vozila i naše poslovne prostorije i pratili najnovije trendove, naročito one koji se tiče zaštite okoliša.

NAŠE ISKUSTVO I REFERENCE

Ono što nas izdvaja danas, sa odmakom od više od 10 godine, jesu svakako najbolje reference stečene kroz provođenje najvećih projekata odvodnje i prečišćavanja u Bosni i Hercegovini kao i naše širenje na tržište Jugoistočne Europe.

Projekat odvodnje i prečišćavanja Mostar

Projekat odvodnje i prečišćavanja Mostar je bio jedan od prvih „velikih“ projekata koji su pokrenuti u Bosni i Hercegovini. Na ovom projektu smo 2010. godine nastupili u konzorcijiu sa firmom „Holinger“ iz Švicarske, gdje smo za potrebe investitora izradili Idejno rješenje, Idejni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), uključujući i Studiju utjecaja na okoliš. Pored toga, zadatak je bio i izrada natječajne dokumentacije prve faze izgradnje u skladu sa standardnim natječajnim dokumentima (SBD) Svjetske banke, po tzv. Modelu „ključ u ruke“ Postrojenje je projektirano za kapacitete od 100.000 ekvivalentnih stanovnika (ES), za planski period do 2032. godine, sa tercijarnim prečišćavanjem prema zahtjevima za osjetljive recipijente kakva je rijeka Neretva. Vrijednost kompletnog projekta iznosila je 12 miliona Eura. Na osnovu ove dokumentacije Grad Mostar i Vodovod Mostar su izgradili postrojenje koje je pušteno u rad 2019. godine.

PPOV u Mostaru u toku izgradnje

Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću

Naša „najjača“ referenca, ne toliko po veličini samog projekta i PPOV, ali po svom obimu i trajanju je Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću za koji je ugovor potpisan 2011. godine, a gdje smo zajedno sa konzorcijskim partnerom, renomiranom Njemačkom firmom „Fichtner“ bili zaduženi za:

 • Projektovanje kanalizacione i oborinske mreže, konceptualno projektovanje PPOV uz provođenje svih prethodnih snimanja i ispitivanja : geodetskih, geomehaničkih, sastava otpadne vode itd.;
 • Izrada natječajne dokumentacije po modelu FIDIC „Crvena knjiga“ za odvodnju i FIDIC „Žuta knjiga“ za PPOV, te podrška investitoru u toku provođenja natječaja i ugovaranja;
 • Nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa domaćom i međunarodnom (FIDIC) regulativom, te upravljanje projektom;
 • Podrška investitoru u toku garantnog perioda i probnog rada PPOV.

Projekat je imao ukupnu investicionu vrijednost od 25 miliona Eura, a glavni financijeri su bili KfW banka, EU IPA fond i domaće institucije. Ukupna je izgrađeno 53 km novih sanitarnih i oborinskih kolektora i PPOV kapaciteta 55.000 ES čime su trajno postavljeni temelji za zaštitu rijeke Une i podzemnih voda od direktnih ispusta otpadnih voda. Posebno smo ponosni bili na inauguraciji ovog projekta u julu 2017. godine koje je okupila sve sudionike u projektu i najviše delegacije domaćih i međunarodnih institucija, a naša uloga konsultanta u ovom projektu i u gradu u kojem se nalazi naše sjedište imala je još veći značaj.

PPOV u Bihaću

Izgradnja kanalizacione i oborinske mreže u Bihaću

 

Rehabilitacije i unaprjeđenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Sarajevu

Najveći uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u ovom dijelu Europe izgrađen je još 1984. godine u Sarajevu, a Una Consulting je ponovno u konzorciju sa firmom Holinger iz Švicarske bio angažiran na projektu Rehabilitacije i unaprjeđenja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Sarajevu. Zadaci koje je konzorcij proveo u periodu od 2012. do 2016. godine, u okviru ovog projekta bili su:

 • Analiza postojeće studijsko-projektne dokumentacije (nekoliko studija urađenih u prethodnih petnaest godina);
 • Izrada idejnog projekta i natječajne dokumentacije po sistemu „ključ u ruke“;
 • Podrška investitoru u toku provođenje natječajnog postupka i ugovaranja;
 • Podrška investitoru u toku ishođenja neophodnih saglasnosti i dozvola,
 • Provjera projektne dokumentacije izrađene od strane izvođača;
 • Nadzor na izvođenjem radova.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 50 miliona Eura gdje je većina sredstava bila iz kredita Svjetske banke (WB), zatim Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), IPA fonda (EC), a dijelom i Vlade Kantona Sarajevo. Kapacitet postrojenja dimenzioniran je za biološko opterećenje od 400.000 ES, a tehnološki proces uključuje i iskorištavanja bioplina za kogeneraciju energije čime se postižu značajne uštede u korištenju električne i toplotne energije. Najveći uspjeh ovog projekta, za koji smatramo da smo jednim dijelom i mi doprinijeli, je zaštita rijeke Miljacke prije samog ulijevanja u rijeku Bosnu, kao i cijelog sliva rijeke Bosne od opterećenja zagađenjem koje proizvodi najveći grad u Bosni i Hercegovini.

Nadzor na izvođenjem radova na PPOV Butile, Sarajevo

Pored ovih projekata Una Consulting je aktivno radio i na ključnim dokumentima koji služe za donošenje odluke o financiranju, Studijama izvodljivosti projekata za Projekat otpadnih voda u Općini Cazin 2012. godine koji je financirala EBRD banka, zatim Tuzla - Projekat Jezero Modrac - Studija izvodljivosti izrađena 2015. godine, te brojnim studijama činjeničnog stanja i prijedlozima projekata za investitore.

Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Gradiška

Naša najnoviji u nizu većih projekata je Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Gradiška za koji je ugovor potpisan polčetkom juna 2021. godine. U ovom projektu smo formirali konzorcijum sa našim „starim“ partnerima, renomiranom Njemačkom firmom „Fichtner. Obim ugovorenih usluga obuhvata:

 • Sveukupno upravljanje projektom
 • Priprema konceptualnih i glavnih projekata
 • Priprema tenderske dokumentacija (bazirane na FIDIC Roza i Žutom ugovornom modelu)
 • Podrška PEA/JIPu u toku tenderske procedure i ugovaranja;
 • Nadzor na izvođaenjem radova i usluge nakon izrgradnje u skladu sa FIDICom;
 • Provođenje procjene utjecaja na okoliš i društvo (ESIA)
 • Rzavoj I implementacija okolišnih i socijalnih planova upravaljanja;
 • Usluge nakon izgradnje objekata;
 • Provođenje pratećih mjera.

Projekat ima ukupnu investicionu vrijednost od 14, 07 miliona Eura, a glavni financijeri su   KfW banka i SECO, te Grad Gradiška. Ukupna je predviđeno da se implementira sedam projektnih mjera:

 • Projektna mjera br. 1 - Sanacija kanalizacionog sistema Gradiška uključujući PS "1" i PS "2"
 • Projektna mjera br. 2 - Proširenje kanalizacionog sistema Gradiška
 • Projektna mjera br. 3 - Transport otpadnih voda do novog PPOV
 • Projektna mjera br. 4 - Izgradnja novog PPOV -a veličin 22 000 ES
 • Projektna mjera br. 5 - Razvoj baze podataka sa telemetrijom cijelog kanalizacionog sistema i pripremne aktivnosti
 • Projektna mjera br. 6 - Nabavka kamiona za čišćenje/usisavanje, video nadzorne opreme i vozila za preventivno održavanje
 • Projektna mjera br. 7 - Prateće mjere

Predviđeni završetak projekta ja mart 2026.godine.

Decentralizirani sistemi odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda

Pored brojnih konzultantskih aktivnosti provedenih na investicijama u velike infrastrukturne projekte odvodnje i prečišćavanja u Bosni i Hercegovini, Una Consulting je prepoznao značaj decentraliziranog pristupa u planiranju sistema odvodnje i prečišćavanja. Koristimo najnovija iskustva iz zapadno evropskih država u pristupu decentralizacije kanalizacionih sistema. Ekološki učinkoviti i troškovno efikasni sistemi koji ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete za prečišćavanja, a ujedno se uklapaju i stapaju sa okolišem te imaju male zahtjeve u pogledu rada i održavanja predstavljaju idealna rješenja kako za topografiju naših krajeva tako i za naše financijske prilike. Tako smo paralelno sa radom na „velikim“ projektima odvodnje i prečišćavanja, 2009. godine počeli razvijati smjernice za planiranje i upravljanje decentraliziranih sistemima odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Implementirali smo projekat DECENT i projekat izgradnje kanalizacionog sistema i biljnog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Ljubijankići (grad Cazin). Kroz projekat „DECENT“ smo projektirali četiri, a u toku izgradnje dva decentralizirana kanalizaciona sistema sa biljnim prečistačima dali smo podršku nadzornom inženjeru tokom nadzora nad izvođenjem radova. Ovo su ujedno bili i prvi biljni uređaji za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda u Bosni i Hercegovini, a naši partneri su bili renomirani stručnjaci iz Francuske, Švicarske, Belgije i Slovenije. Ovo značajno iskustvo nas je kvalificiralo da u saradnji sa Švicarskom firmom SKAT provedemo tehničku podrška za planiranje i uvođenje projekata odvodnje i prečišćavanje ruralnim područjima u Ukrajini u okviru DESPRO projekta 2013. godine. Pored toga smo izradili i Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona, koji je polazna osnova za dalje investicije.

Puštanje u rad biljnog prečistača otpadnih voda u Ljubijankićima, Cazin

 

Izgradnja kapaciteta za upravljanje odvodnjom i prečišćavanjem otpadnih voda

Dok su financijska ulaganja u ovoj oblasti velika i značajna, vrlo često se zaboravlja na ulaganje u ljude i u njihove kapacitete kako bi se mogli nositi sa ovako zahtjevnim, multidisciplinarnim projektima koji ponekad traju cijelu deceniju. Una Consulting ne samo da je sve ove godine ulagao u svoje ljude nego je uložio i u razvoj programa za izgradnju organizacionih i ljudskih kapaciteta JLS i JVP. Najznačajniji ugovori kroz koje smo proveli procjene potreba za obukama i razvili obuke za ovu oblast su realizirani u saradnji sa Regionalnom mrežom za razvoj kapaciteta gdje nam je poslodavac bio GIZ (Njemačko udruženje za razvojnu saradnju). Ova saradnja se nastavlja kroz izradu dva velika, sveobuhvatna programa za jačanja kapaciteta u odvodnji i prečišćavanju namijenjena JLS i JVP koji tek pripremaju ili su već u implementaciji ovakvih kapitalnih investicija ali i onima koji već imaju ranije izgrađene PPOV.

Na kraju, važno je znati da je oblast odvodnje i prečišćavanja kompleksna i opterećena raznim izazovima, od kojih je najveći nerazumijevanje i neznanje. Mi se protiv toga borimo znanjem, predanošću naših ljudi da naprave promjene, kroz izgradnju dugoročnog povjerenja sa našim klijentima i partnerima, te težnjom ka inovativnosti koja se može uklopiti u naš kontekst.

PPOV u Butile, Sarajevo

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference