Izrada poslovnog plana JVP/JKP kroz primjenu alata poslovnog modela „Canvas“

Una Consulting je uspješno proveo dvije dvodnevne obuke predstavnika 14 jedinica lokalne samouprave (JLS) i javnih komunalnih/vodovodnih preduzeća (JVP/JKP) koja učestvuju u Projektu općinskog okolišnog upravljanja (Projekat MEG) na temu izrade poslovnog plana JVP/JKP kroz primjenu alata za izradu poslovnog modela pod nazivom „Poslovno platno“ ili „Canvas“.

„Canvas“ omogućava vizualni prikaz ključnih elemenata poslovanja koji opisuju vrijednost usluge / proizvoda koji se nudi, korisnike, infrastrukturu, resurse, poslovne aktivnosti i financije. Globalno je prihvaćen jer omogućava preglednu uspostavu poslovnog modela i povezivanje svih njegovih segmenata, a posebno uticaja jednog segmenta na drugi i, samim tim, izazova koji se javljaju u pojedinim segmentima i njihovim uticajem na druge segmente.

 

Na osnovu identifikacije ovih izazova i definisanja mjera za njihovo prevazilaženje te prioretizacije aktivnosti i identifikaciju strateških ciljeva i izradu mape puta, JVP/JKP su u mogućnosti izraditi poslovni plan koji predstavlja okosnicu njihovog poslovanja. Ovako izrađen poslovni plan pruža jasan i logičan okvir unutar kojeg se JVP/JKP mogu razvijati u narednom periodu i služi kao osnova za razgovore s trećim stranama kao što su donosioci odluka, donatori, financijske institucije, itd. Učesnicima je osiguran i obrazac za izradu kvalitetnog poslovnog plana te su dogovorene naredne aktivnosti u tom pogledu.

Obuke su održane 27. i 28. septembra 2022. u Čapljini za učesnike Projekta MEG iz LOT-a 3 i 12. i 13. oktobra 2022. u Bihaću za učesnike iz LOT-a 1. Realizirane su u skladu s metodologijom za uključivanje JVP/JKP u proces promjene s ciljem postizanja njihove sveukupne održivosti koja se primjenjuje od strane Međunarodnog instituta za vode Stockholm (Stockholm International Water Institute – SIWI) čiji su članovi prethodno kapacitirali eksperte Una Consultinga za njenu primjenu.

Eksperti Una Consultinga su na ovaj način prenijeli svoje znanje i iskustvo u integriranom poslovnom planiranju te uvođenju novih koncepata i alata za izradu poslovnog plana JVP/JKP

 


Pretraga referenci

Najave događaja

Reference