Iskustva i rezultati podrške u izračunima cijena vodnih usluga

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je na temelju višegodišnjeg rada u oblasti voda, stekao veliko iskustvo u implementaciji projekata jačanja kapaciteta i unaprjeđenja poslovanja javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća (JVP/JKP) i jedinica lokalnih samouprava (JLS), posebno kroz implementaciju programa unapređenja financijskog i operativnog unapređenja poslovanja (FOPIP-a). Stručnjaci „Una Consulting“ d.o.o. Bihać (u daljem tekstu Una Consulting) su primjenjujući specifično znanje, vještine i sposobnosti pomogli značajan broj JVP/JKP i njihovih JLS u BiH i u Jugoistočnoj Europi da unaprijede financijsko i operativno poslovanje, te uspješno implementiraju izračun cijena vodnih usluga (vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda).

Tokom četverogodišnje implementacije Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja - MEG (2017. – 2020. godina), Una Consulting je uspješno implementirao brojne aktivnosti podrške za 18 JVP/JKP. Na početku implementacije Projekta MEG, „Una Consulting“ d.o.o. je za sve partnerske JLS izradio nacrt Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA) kojeg su JLS usvojile na svojim vijećima / skupštinama. Kao jedan od priloga Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga (PSA), izrađena je i usvojena Metodologija za izračun cijena vodnih usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda. Izrada metodologije proizašla je iz potrebe da se financiranje djelatnosti JVP/JKP uspostavi na jasnim ekonomskim principima poslovanja, koji trebaju osigurati puno pokriće troškova i postizanje samo-održivosti JVP/JKP.

Projektom su bila obuhvaćene sljedeće JLS i JVP/JKP:

  • Sjeverozapadni klaster LOT 1 - za 9 JLS i JKP/JVP: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša i
  • Sjeveroistočni klaster LOT 2 - za 9 JLS i JKP/JVP: Doboj, Tuzla, Gradačac, Žepče, Tešanj, Teslić, Prnjavor, Kalesija, Gračanica.

U svrhu unapređenja financijskog poslovanja navedenih 18 JVP/JKP „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je u protekle 4 godine pružio stručnu podršku u obradi, analizi i optimizaciji njihovih troškova, uspostavi i unaprjeđenju troškovnog računovodstva i troškovnih centara, te izradio procedure za povećanje naplate i kriterije za otpis potraživanja u JKP/JVP. Pored toga, Una Consulting je uradio analizu i procjenu postojećih cijena vodnih usluga, te prema usvojenoj Metodologiji za izračun cijena usluga vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda te opće prihvaćenim principima i međunarodnim standardima, izradio alat za izračun cijena vodnih usluga.

Na osnovu jasno definiranih kriterija, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je izradio alat za izračun cijena vodnih usluga, koji se sastoji od seta specifičnih softverskih aplikacija potrebnih za proces izračuna cijena vodnih usluga poput:

  1. aplikacije za izračun cijena vodnih usluga,
  2. aplikacije za izračun ušteda po osnovi optimizacije broja zaposlenih, smanjenja ne-prihodovane vode i povećanja energijske efikasnosti, i
  3. aplikacije za evidenciju stalnih sredstava i izračun kalkulatorne amortizacije neuknjižene komunalne vodne infrastrukture.

Za predstavnike navedenih JLS i JVP/JKP organizirane su zajedničke radionice i individualne obuke na radnim mjestima, na osnovu kojih su imenovani predstavnici JLS i JVP/JKP obučeni i osposobljeni za samostalno provođenje procesa izračuna cijena vodnih usluga, uz kontinuiranu savjetodavnu podršku „Una Consulting“ d.o.o. Bihać.

„Una Consulting“ d.o.o. Bihać je kontinuirano radio na daljem usavršavanju Metodologije za izračun cijena vodnih usluga vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, kao i alata za izračun cijena vodnih usluga, te razvio detaljni proces izračuna cijena vodnih usluga, sa jasno definiranim pretpostavkama, koracima i potrebnim ulaznim podacima. To je pomoglo svim akterima koji učestvuju u procesu izračuna i usvajanja cijena vodnih usluga (predstavnici JVP/JKP i JLS) da dobiju jasan i transparentan pregled vrsta i strukture troškova koji treba da se pokrivaju iz cijena vodnih usluga, te načina raspodjele troškova koji se trebaju pokrivati kroz fiksne i varijabilne cijene vodnih usluga. Osim toga, omogućen je i transparentan pregled vrsta i strukture troškova koji treba da se pokrivaju iz cijena vodnih usluga što je vrlo važno i za informiranje krajnjih korisnika vodnih usluga - građana.

Alat za izračun cijena vodnih usluga omogućava izračun cijena vodnih usluga prema projekcijama troškova za određeni planski period. Osim izračuna samih cijena vodnih usluga, alat omogućava i izračune projekcija prihoda koji će biti ostvareni na osnovu izračuna budućih cijena i projiciranih količina fakturirane vode, otpadne vode i prečišćene otpadne vode, kao i izračun projekcija rashoda za planski period. Na osnovu procjene potrošnje vode (u m3), alat omogućava i izračun ukupne cijene za procijenjenu potrošnju, na osnovu čega je moguće izvršiti procjenu priuštivosti cijene vodnih usluga za korisnike usluga. Prema navedenom, JKP/JVP mogu koristiti alat za izračun cijena vodnih usluga za provođenje redovnog planiranja i periodičnu analizu ključnih pokazatelja financijskog i operativnog poslovanja, kako na nivou JVP/JKP tako i kroz aktivnosti zajedničkog planiranja sa JLS te njihovog periodičnog izvještavanja.

Kroz proces izračuna cijena vodnih usluga osigurano je poštivanje sljedećih kriterija: a) puno pokriće troškova rada JVP/JKP, b) ekonomska cijena vodnih usluga, c) postepeno ukidanje unakrsnog subvencioniranja između različitih kategorija korisnika usluga (fizička lica = pravna lica), d) poštivanje socijalnih standarda, e) priuštivost cijena vodnih usluga, kao i f) uvođenje tranzicijskog perioda za izračun cijena vodnih usluga kroz određeni vremenski period.

S obzirom na postojeće izazove i prakse u JVP/JKP (poput većeg broja zaposlenih od optimalnog, značajnih gubitaka vode uslijed curenja u vodovodnoj mreži, visokih troškova rada pumpnih postrojenja i sl.), posebna pažnja u procesu izračuna cijena vodnih usluga je pružena je JVP/JKP u planiranju ušteda po osnovu racionalizacije broja zaposlenih, ušteda po osnovu smanjenja ne-prihodovane vode i ušteda po osnovu povećanja energijske efikasnosti pumpnih postrojenja, kao i osiguranju pokrića troškova amortizacije za cjelokupnu komunalnu vodnu infrastrukturu.

U procesu izračuna cijena vodnih usluga, vrlo je važno da JVP/JKP u saradnji sa JLS uspostave kvalitetno planiranje i budžetiranje od strane uprave. To se naročito odnosi na planiranje količine fakturirane vode, planiranje broja i vrste vodomjera na vodovodnoj mreži (koje treba periodično mijenjati/baždariti), te provođenje procesa uknjiživanja komunalne vodne infrastrukture koja nije uknjižena, a za čiju sanaciju i rekonstrukciju se trebaju osigurati financijska sredstva kroz cijene vodnih usluga. S tim u vezi, JLS i JVP/JKP su uz podršku Una Consulting-a već pokrenuli proces popisa i uknjiživanja komunalne vodne infrastrukture u poslovne knjige JLS ili JVP/JKP. Za implementaciju procesa uknjiživanja komunalne vodne infrastrukture JKP/JVP izrađen je poseban alat za registriranje stalnih sredstava i obračun troškova njihove amortizacije, te uvrštavanje istih u izračun cijene vodnih usluga.

Primjena jasno definiranih kriterija i koraka u procesu izračuna i usvajanja cijena vodnih usluga, pomaže JVP/JKP i JLS da provode redovno planiranje i periodičnu analizu ključnih pokazatelja financijskog i operativnog poslovanja. JVP/JKP su prihvatila da najvažnije aspekte svog poslovanja utemelje na konkretnim (mjerljivim) institucionalnim, tehničkim, ekonomskim, financijskim, ali i demografskim, socijalnim, ekološkim pokazateljima, jer samo na takav način mogu osigurati održivost isporuke vodnih usluga i samo-održivost financijskog i operativnog poslovanja JVP/JKP.

U svrhu konsultantske podrške JKP/JVP i njihovim JLS, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać nastavlja i dalje aktivno raditi na razvijanju potrebnih alata i metoda za unapređenje financijskog i operativnog poslovanja JKP/JVP i JLS, kroz izračune cijena vodnih usluga, paralelno razvijajući kapacitete vlastitih kadrova  kontinuiranim unapređenjem njihovih znanja, vještina i sposobnosti. Kao najpouzdaniji partner JKP/JVP i njihovih JLS, „Una Consulting“ d.o.o. Bihać će im nastavit pružati podršku u nastojanju da unaprijede kvalitetu svojih usluga, optimiziraju i poboljšaju svoje poslovanje i stvore neophodne preduslove za financiranje, investicije i razvoj u sektoru vodnih usluga.

 

Najave događaja

Reference