SEKTORI

Razvoj kapaciteta

Vladin sektor u Bosni i Hercegovini, naročito onaj dio institucija koji se bavi pitanjima voda i zaštite okoliša, suočava se sa vrlo značajnim promjenama počevši od decentralizacije vlasti, neadekvatnog i neusaglašenog zakonskog i planskog okvira, nedostatka finansijskih sredstava za značajniji ...

Više

Upravljanje otpadom

U Bosni i Hercegovini se tokom zadnjih 10 godina intenzivno radi na uspostavljanju sistema prikupljanja otpada na regionalnom nivou. Iskustva i lekcije naučene u procesu uspostavljanja i izgradnje regionalnih sanitarnih deponija za trajno odlaganje otpada, ukazuju na potrebu sveobuhvatnog pristupa za rješavanje ...

Više

Zaštita od voda

U posljednje vrijeme u svijetu je postalo jasno da dosadašnji princip "borbe protiv poplava" mora biti zamijenjen principom "živjeti sa poplavama". To je novi, integralni koncept zaštite od poplava, koji se uklapa u koncept održivog razvoja i kojeg podržava Evropska komisija kroz svoju ...

Više

Zaštita voda

U posljednjih nekoliko godina u BiH i ostalim zemljama u regionu projekti izgradnje kanalizacionih sistema (uključujući uređaje/postrojenja za prečišćavanje) i rješavanja odvodnje oborinskih voda postali su vrlo aktuelni. Budući da ovi projekti zahtijevaju značajna finansijska sredstava, koja je nemoguće ...

Više

Pretraga referenci

Najave događaja

Reference