USLUGE

Konsalting

Dio posla za kojeg klijent nema dovoljno znanja, iskustva ili vremena može se efikasno odraditi angažiranjem konsultanta specijalizovanog za područje interesa. Na taj način klijent oslobađa vlastite kapacitete i koncentriše se na svoju osnovnu djelatnost. Konsultanta je potrebno angažovati kako bi se dobio ...

Više

Upravljanje projektima

Realizaciji svakog projekta prethodi priprema, planiranje i odobrenje. Tek nakon odobrenja finansiranja pristupamo njegovoj realizaciji. Spremni smo ponuditi usluge za realizaciju (priprema i upravljanje) velikih infrastrukturnih projekata vodosnabdijevanja i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda, koji su ...

Više

Studije izvodljivosti

Studije izvodljivosti predstavljaju neophodnu i obaveznu dokumentaciju u komunikaciji sa investitorom/finansijerom na bilo kojem nivou. Samoodrživost projekta, kako u finansijskom, tako i u tehničko – tehnološkom smislu, eliminirajući je faktor kod donošenja odluka o finansiranju.  Jedino ...

Više

Strateško planiranje

Strateški razvojni planovi su ključni dokumenti za budući razvoj. Bez strateških planova, u čiju su izradu uključeni svi akteri društva, ne može se govoriti o viziji i strategiji razvoja zajednice. Aktivno učešće građana predstavlja ključni momenat u cijelom procesu njegove izrade i ...

Više

Infrastrukturni projekti

Izrada velikog broja projekata u oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i dugogodišnji rad na zaštiti voda i očuvanju životne sredine na području sliva rijeke Une, omogućilo je timu ''UNA Consultinga“ da stekne zavidno iskustvo u ovom sektoru. Stečena ...

Više

GIS i baze podataka

Geografski informacioni sistem (GIS) objedinjuje hardver, softver, podatke i ljudske resurse radi manipulacije, analize i prikaza prostornih informacija. GIS predstavlja geografske pojave na računaru; Koristi se za vizualizaciju, analizu, planiranje i obradu podataka o našoj životnoj sredini; Podaci se ...

Više

Treninzi i obuke

Poslodavci su danas svjesni da kontinuiranom obukom i edukacijom uposlenika obezbjeđuju unapređenje ne samo njihovih znanja već i cjelokupnog poslovanja. Prema specifičnim potrebama klijenta, tim stručnjaka UNA Consultinga kreira i provodi edukativne programe koji će doprinijeti povećanju kapaciteta uprave i uposlenika.  Ovi ...

Više

Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem

Tim stručnih i kreativnih ljudi iz „UNA Consultinga“, koji su stalno u toku sa novim zakonima i propisima, pobrinuti će se da sredstva koja klijent investira u izradu projektne dokumentacije ili u izgradnju infrastrukturnih objekata donesu željeni kvalitet. Prvi zakon revizije: Informacije koje zahtijevaju ...

Više

Monitoring i evaluacija

Prema pravilima upravljanja projektnim ciklusom (Project Cycle Management - PCM) i procedurama Evropske unije, monitoring i evaluacija su sastavni dijelovi bilo kojeg procesa upravljanja projektnim ciklusom. Monitoring i evaluacija omogućavaju upravljanje bazirano na rezultatima.  Monitoring podrazumijeva kontinuirano ...

Više

Najave događaja

Reference