Referenca

Naziv projekta: Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša "GOV-WADE"
Država Bosna i Hercegovina, 10 općina sliva rijeke Une
Broj angažovanog osoblja 2007.god: 6; 2012.god: 12
Ime klijenta Švicarska agencija za razvoj i saradnju u BiH (SDC BiH)
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Švicarska vlada
Datum (početak/kraj) jan. 2007.god dec. 2012.god
Detaljan opis projekta
1. Faza implementacije Projekta dobre uprave u razvoju voda i okoliša (2007. god. – 2009. god.)*
2. Završna faza Projekta dobre uprave u razvoju voda i okoliša (2010. god. – 2012. god.) **
 
Razvojni cilj Završne faze projekta:
Projekat GOV-WADE doprinosi pomirenju BiH kao i političkoj i ekonomskoj stabilnosti, učinkovitosti demokratskih institucija, neovisnosti i nepristrasnosti pravnog sistema.
 
Ciljevi Završne faze projekta: 
A) Odabrane općine prvog kruga suradnje su postale potencijalni modeli za replikaciju u pogledu održivog pružanja usluga u sektoru voda i okolišne sanitacije (VOS) kroz kontinuirano jačanje njihovih kapaciteta, organizacije i mehanizama u sektoru VOS-a, koji je baziran na principima dobre uprave, kvaliteti usluga i integriranju u planski i zakonski okvir na višim nivoima. Jačanje kapaciteta lokalnog civilnog društva za uključivanje u ovaj sektor;
 
B. Državni okvir za sektor voda i okolišne sanitacije je poboljšan na svim nivoima u pogledu njegovih podržavajućih funkcija za unapređeno Integrirano upravljanje vodnim resursima (IUVR) na nivou riječnog sliva i kroz poboljšanu suradnju na i između svih nivoa vlasti (međuopćinskih, međuentitskih, državnih), umrežavanje i propise.
 
Pristup i metodologija:
 • Participatorni pristup te uključenost svih zainteresiranih strana (izgradnja povjerenja, razmjena učenja i znanja, umrežavanje);
 • Transparentnost i odgovornost;
 • Vodeći princip je Integralno upravljanje vodnim resursima (IUVR);
 • Decentralizacija (pristup „od dna ka vrhu“);
 • Regionalna suradnja (horizontalna i vertikalna);
 • Vlasništvo nad procesom (općine vode procese);
 • Sufinanciranje zasnovano na transparentnim uvjetima sa odgovornošću i donošenjem zajedničkih odluka s partnerima;
 • Jasno razdvojen strateški i operativni nivo;
 • Kombinacija „software“ (jačanje kapaciteta) i „hardware“ (infrastrukturni projekti) komponenti projekta vode ka većoj projektnoj efikasnosti;
 • Jasno razdvojena strana ponude i potražnje;
 • Učenje kroz rad;
 • Građani su uvijek u fokusu kao glavni nosioci procesa i kao korisnici komunalnih usluga;
 • Korektno i konstruktivno nadmetanje između općina;
 
* 9 općina sliva rijeke Une (Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi/Novi Grad, Bužim, Drvar, Cazin, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor)
**6 općina sliva rijeke Une (Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi / Novi Grad, Cazin, Prijedor i Sanski Most)
 
Ključni podaci o projektu:
 • U skladu s principima participativnog pristupa procesu planiranja, u 10 projektnih općina je izrađeno 10 Strateških planova u oblasti voda i zaštite okoliša (SRPVOS);
 • Na osnovu izrađenih SRPVOS, u 10 općina su izrađeni i realizirani operativni planovi za period 2007. - 2012 godine uključujući i realizaciju ~105 manjih infrastrukturnih projekata u sektoru VOS-a (vodosnabdjevanje, kanalizacija, kruti otpad, zaštita od poplava). S ciljem jačanja lokalne uprave u ovom sektoru je implementiran značajan broj projekata jačanja uprave i aktivnosti kroz godišnje operativne planove;
 • Osigurano učešće civilnog društva u procesima planiranja i donošenja odluka sa povećanim interesom medija za sektor VOS-a;
 • Unaprijeđena je organizacija i sistematizacija radnih mjesta u općinskim organima uprave uz reorganizaciju i/ili formiranje općinskih Službi za vode i zaštitu okoliša;
 • Uspostavljena je neformalna mreža stručnjaka u oblasti voda i zaštite okoliša „BH Aquasan mreža“ koja djeluje na području cijele BiH. Mreža okuplja stručnjake i predstavnike entitetskih, kantonalnih i općinskih institucija i preduzeća s ciljem razmjene znanja i zajedničke inicijative za unaprjeđenje stanja u sektoru voda i okoliša (održano 8 radnih sastanaka i 2 radionice);
 • Uspješno je uspostavljena „Asocijacija javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća“ koja djeluje samostalno i redovno se održava dva puta godišnje s osnovnim ciljem razmjene znanja i iskustava, prevazilaženja aktualnih problema i unaprjeđenja stanja u javnom sektoru.
 • Uspostavljena je „Platforma općina sliva rijeke Une“ koja funkcionira na nivou sliva rijeke Une, sa glavnim ciljem razmjene znanja i iskustava u sektoru VOS-a kroz prezentiranje i obradu atraktivnih tema iz oblasti VOS-a.
 • Unaprijeđena je situacija po pitanju upravljanja krutim otpadom na području USK i regije Bihać, kroz podršku u izradi i usvajanju kantonalnog Zakona o otpadu, Plana upravljanja otpadom USK i podršku uvođenju integralnog sistema upravljanja otpadom na području USK (jačanje kapaciteta kantonalnih i općinskih institucija).
 • U projektnim općinama je izrađeno i realizirano najmanje 30 različitih smjernica za općine i javna komunalna/vodovodna preduzeća;
 • Organizirano je 25 radionica na različite teme koje su odredile općine, komunalna preduzeća i civilno društvo (razmjena iskustva i najboljih praksa među komunalnim preduzećima sliva rijeke Une, unaprijeđenje propisa u oblasti voda u slivu rijeke Une, obuke na temu upravljanja projektnim ciklusom, studijska posjeta načelnika općina Švicarskoj, studijske posjete Sloveniji itd.);
 • Saradnja s NVO sektorom kroz podršku pri realizaciji radionica, izrade prijedloga projekta, implementaciju projekata namjenjenih podizanju javne svijesti i jačanju statusa NVO prema općinama, komunalnim preduzećima i nadležnim kantonalnim institucijama;
 • U 10 općina i njihovim komunalnim preduzećima je razvijen i realiziran sistem monitoringa i evaluacije;
 • U projektnim općinama su implementirani projekti uvođenja Geografskog informacionog sistema (GIS) i baza podataka u sektoru VOS-a;
 • Pokrenuta je implementacija projekata uvođenja decentraliziranog prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda,
 • U 10 općina su kreirane i među građanima organizirane tri javne ankete u vezi pitanja koja se tiču sektora VOS-a u kojima je učestvovalo preko 5 000 ispitanika;
 • Realizovano je preko 40 TV i radio emisija iz oblasti voda i zaštite okoliša u svrhu informiranja javnosti i promocije aktivnosti,
 • Distribuirano je preko 120.000 letaka, 3.000 postera, brošure, roll-up-ovi i sl. iz oblasti dobre uprave u sektoru voda i zaštite okoliša,
 • Izvršena je kompletna analiza postojećeg zakonodavnog okvira u oblasti voda i zaštite okoliša, na temelju čega su na participativna način i uz podršku Una Consultinga, usvojena tri kantonalna zakona (Zakon o vodama, Zakon o komunalnim djelatnostima i Zakon o upravljanju otpadom).
 
Kapitalna ulaganja (2007. god. – 2009. god.): 1.930.000, 00 € + doprinos partnerskih općina: 1.000.000,00 €
Kapitalna ulaganja (2010. god. – 2012. god.): 1.770.000, 00 € + doprinos partnerskih općina 800.000,00  €
Vrsta usluge

Opće:

 • Konsalting
 • Upravljanje projektima
 • Strateško planiranje
 • Decentralizacija
 • Infrastrukturni projekti
 • Institucionalno jačanje
 • GIS i baze podataka
 • Treninzi i obuke
 • Projektovanje
 • Nadzor nad izvođenjem radova
 • Monitoring i evaluacija

 

Posebne:

 • Izrada općinskih strateških i operativnih planova za vode i okolišnu sanitaciju u 10 projektnih općina;
 • Priprema prijedloga projekta i projektnih zadataka u skladu s metodologijom EU s ciljem apliciranja za pretpristupne fondove;
 • Omogućavanje i provođenje različitih obuka i edukacija u oblasti voda i upravljanja okolišem uključujući koordiniranje kampanja za podizanje svijesti i mobilizacije građana;
 • Obuka općinskog osoblja za pripremu projekta, organizaciju i upravljanje s posebnim naglaskom na veće infrastrukturne projekte za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda;
 • Analiza zakonodavnog okvira i podrška izradi/usvajanju kantonalnih zakona i općinskih odluka u sektoru voda i zaštite okoliša;
 • Tehnička pomoć i nadzor pri realizaciji projekata u sektoru voda i okoliša kao što su izgradnja, proširenje i rehabilitacija vodovodnih i kanalizacionih sistema:
 • Istraživanje/ analiza
 • Studija izvodljivosti
 • Glavni projekat
 • Tenderska dokumentacija / javno natjecanje
 • Vrednovanje tendera / pomoć pri ugovaranju
 • Pomoć pri nadgledanju izvršavanja ugovora
 • Tehnička pomoć općinama
 • Institucionalno jačanje javnih vodovodnih/komunalnih preduzeća
 • Fasilitacija / realizacija
 • Izvještavanje

* Sve projektne aktivnosti su rađene u skladu s politikom pristupa zasnovanom na principu poštivanja ljudskih prava (Human Rights Based Approach - HRBA) 

Najave događaja

Reference