Referenca

Naziv projekta: Program vodoopskrbe i sanitacije Unsko-sanskog kantona
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja 5
Ime klijenta Švicarska agencija za razvoj i saradnju u BiH (SDC BiH)
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Švicarska vlada
Datum (početak/kraj) 1997. god – 2002. god
Detaljan opis projekta

Cilj projekta: 
Unaprijeđenje općeg stanja u sektoru vodosnabdjevanja i sanitacije na općinskom i regionalnom/ kantonalnom nivou.

Posebne projektne mjere vezane za unaprijeđenje sistema voda i sanitacije:

Institucionalno jačanje vodovodnih preduzeća (Općina Bosanska Krupa kao pilot projekat):

 • Nabavka informaciono-tehničke opreme i knjigovodstvenog softwera uključujući obuku;
 • Opskrba laboratorija za hemijsku i bakteriološku analizu kvalitete vode uz uvođenje sistema stalnog praćenja kvalitete vode;
 • Nabavka opreme za otkrivanje i smanjivanje gubitaka vode u vodovodnoj mreži uključujući mobilne radionice.

Institucionalno jačanje na kantonalnom nivou (Unsko-sanski kanton USK):

 • Gradnja i opremanje radionica za popravku i baždarenje kućanskih vodomjera u 8 vodovodnih preduzeća Unsko-sanskog kantona;
 • Uspostavljanje geografsko-informacionog sistema (GIS) za vodovodnu mrežu po općinama (nabavka hardwera i softwera, skeniranje više od 500 postojećih karata općina u različitim omjerima);
 • Prikupljanje podataka, istraživanja i studija izrađenih za sliv rijeke Une (prikupljeno oko 500 radova);
 • Ažuriranje zemljišnih knjiga za vodovodne cijevi i početak iscrtavanja kanalizacione mreže za svih 8 općina u USK-u;
 • Uspostavljanje baze podataka za upravljanje vodenim resursima u općinama riječnog sliva.

Obuka tehničkog osoblja vodovodnog preduzeća Općine Bosanska Krupa: za iscrtavanje mreže vodosnabdjevanja i dokumentiranje podataka i otkrivanje i otklanjanje kvarova. 

Radionice i studijska putovanja:

 • Važnost uspostavljanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode;
 • Rad i praktična obuka s studentima Tehničkog fakulteta kao budućim osobljem ovog sektora;
 • Radionica/ obuka o dobijanju kredita za infrastrukturne projekte od KfW banke (januar 2011. godine);
 • Jednosedmično studijsko putovanje direktora vodovodnih preduzeća uključujući posjet preduzećima koja imaju različitu strukturu (upravljačku, zaštita okoliša, vodovodna, kanalizaciona i kruti otpad);
 • Sedmodnevna obuka tehničkih direktora/ inženjera komunalnih preduzeća u Švicarskoj na temu: vodosnabdjevanje, kanalizacija, kruti otpad i zaštita okoliša.

Tehnička pomoć pri rehabilitaciji:

 • Rehabilitacija, popravka starih i izgradnja novih transportnih (4 000 m) i distribucijskih vodova (2 000 m) uz priključke za domaćinstva, popravku objekata vodosnabdjevanja (gradski rezervoar i pumpne stanice) u povratničkim naseljima Općine Bosanska Krupa;
 • Projektovanje i izgradnja sistema vodosnabdjevanja u 4 općine radi poboljšanja pouzdane i kvalitetne vodoopskrbe za 3 000 stanovnika;
 • Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju 3 lokalna sistema vodosnabdjevanja. 
Vrsta usluge

Opće:

 • Infrastrukturni projekti
 • Institucionalno jačanje
 • Treninzi i obuke

Posebne:

 • Istraživanje/ analiza i odabir prioritetnih projekata
 • Popis
 • Hidraulička istraživanja
 • Procjena troškova
 • Idejni i konačni projekat
 • Tehnička pomoć prilikom izgradnje i primopredaje
 • Institucionalno jačanje lokalnog komunalnog preduzeća u Bosanskoj Krupi;
 • Obuka osoblja komunalnog preduzeća za izgradnju i održavanje javnog kanalizacionog sistema
 • Obuka i pomoć pri radionicama
 • Organizacija studijskih putovanja
 • Usluge savjetovanja kantonalnih i općinskih vlasti/ institucija i nevladinih organizacija
 • Izgradnja kapaciteta
 • Realizacija/ fasilitacija
 • Izvještavanje

Najave događaja

Reference