Referenca

Naziv projekta: Izrada studije činjeničnog i indikativnog stanja vodosnabdijevanja Općine Ključ
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta Općina Ključ
Sektor(i) ////
Izvor financiranja Općina Ključ
Datum (početak/kraj) juli 2016. - septembar 2016.
Detaljan opis projekta

Općina Ključ (Općina) i JP „Ukus“ d.o.o. Ključ (Preduzeće) namjeravala je od Međunarodnih financijskih institucija tražiti podršku u realizaciji projekta „Dugoročno rješenje vodosnbdijevanja općine Ključ“. Prije toga Općina je uložila određena financijska sredstava u dogradnju i popravku vodovodnog sistema koja je vršena prema više dugoročnih planova koji nisu međusobno kompatibilni ili je vršena potpuno neplanski. Određeni dijelovi općine imali su problem sa nedovoljnim količinama vode, pa su se u redovnom vodosnabdijevanju javljale redukcije i bio je izražen problem nedovoljnog pritiska u području industrijske zone u naselju Velagići, što ograničava razvoj iste. Vodovodni sistem karakterizirao je i velik procent ne-prihodovane vode. Odvodnja otpadnih voda u općini Ključ bila je djelomično riješena za urbani dio općine Ključ i nekoliko okolnih naselja. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda nije izgrađeno. Ostatak stanovništva svoje otpadne vode upušta u nepropisno izgrađene septičke jame i obližnje vodotoke što predstavlja realnu prijetnju kvaliteti površinskih i pozemnih voda.

Općina Ključ je prepoznala izazove koji se odnose na vodosnabdijevanje, upravljanje ne-prihodovanom vodom i upravljanje otpadnim vodama, te je u svrhu osiguranja kvalitetnijeg načina života svojih stanovnika u budućnosti i mogućnosti razvoja poslovne zone odlučila da ovu problematiku rješava na dugoročnom nivou i na području cijele općine. U tu svrhu, Općina je željela pokrenuti izradu Studije izvodljivosti da bi se utvrdila opravdanost projekta sa tehničkog, institucionalnog, financijskog, okolišnog i socio-ekonomskog aspekta te potvrdila njegova dugoročna izvodljivost i održivost za financiranje kreditnim i donatorskim sredstvima.

Sveukupni cilj Studije izvodljivosti bio je pomoći Općini Ključ u održivom razvoju komunalne infrastrukture koja bi omogućila Općini da svim stanovnicima dugoročno omogući redovno vodosnabdijevanje kao i da se usaglasi s direktivama EU koje se odnose na prikupljanje i prečišćavanje gradskih otpadnih voda. U tom smislu, Studijom izvodljivosti bi se preporučila/potvrdila najizvedivija tehnička rješenja sistema dugoročnog vodosnabdijevanja kao i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i to u formi plana razvoja koji će biti u skladu s raspoloživim sredstvima. Studijom izvodljivosti će se također odrediti ekonomska korist Projekta i analizirati financijska održivost uzimajući u obzir kupovnu moć stanovništva i izvedenu pristupačnost naknada.

 

Vrsta usluge

Zadaci tijekom projekta :

Zadatak 1 - Osnovna studija – prikaz i procjena postojeće situacije

  • Socijalno-ekonomski podaci
  • Trenutno financijsko i porezno stanje
  • Tekuća potraživanja
  • Obaveze
  • Organizaciona i institucionalna analiza
  • Pristupačnost
  • Tehnička procjena – usluge vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
  • Uticaji klimatskih promjena

Zadatak 2 - Program dugoročnog ulaganja

Zadatak 3 – Program prioritetnih ulaganja

Zadatak 4 - Idejno rješenje dugoročnog vodosnabdijevanja općine Ključ predloženo Studijom činjeničnog i indikativnog stanja

Zadatak 5 - Financijska analiza i projekcije

Zadatak 6 - Okolinska i socijalna detaljna analiza i procjena

Zadatak 7 – Nabavka i plan realizacije projekta

Najave događaja

Reference