Referenca

Naziv projekta: Izrada Poslovnog plana Udruženja „Aquasan mreža u BiH“
Država Bosna i Hercegovina
Broj angažovanog osoblja
Ime klijenta IAWD
Sektor(i) ////
Izvor financiranja
Datum (početak/kraj) novembar 2016. - april 2017.
Detaljan opis projekta

Međunarodno udruženje vodovodnih preduzeća u slivu rijeke Dunav (IAWD) objavilo je poziv za dostavljanje ponuda u okviru grant programa za jačanje nacionalnih asocijacija vodovodnih preduzeća. Una Consulting je aplicirao i izabran je za najboljeg ponuđača. na izradi poslovnog plana za Udruženje „Aquasan mreža u BiH“.

Vrsta usluge

U toku prve polovine 2017. godine, eksperti Una Consulting-a radili su na prikupljanju i analizi neophodnih informacija za izradu plana, te na konsultaciji sa partnerskim organizacijama i donatorima u svrhu definisanja glavnih ciljeva, aktivnosti i financijskog okvira za petogodišnji plan. Nakon odobrenja nacrta Poslovnog plana od strane Upravnog odbora i Skupštine Udruženja „Aquasan mreža u BiH“, konsultant je finalizirao dokument uvažavajući komentare Upravnog odbora i Skupštine.

Najave događaja

Reference