Završene aktivnosti na izradi Plana zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o je u proteklih pet mjeseci uspješno realizirao projekat „Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona“ čiji je naručilac Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona.

Svrha izrade Plana je definiranje pravaca razvoja u oblasti zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima kroz uspostavljanje strateških i operativnih ciljeva, čije će ostvarivanje zavisiti od realizacije planiranih programa i projekata.

Tokom implementacije projekta, u saradnji sa predstavnicima Kantonalnog tima za izradu Plana, definirane su temeljne odluke i kriteriji za definiranje aglomeracija za odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda.

Plan zbrinjavanja otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona sadrži detaljnu analizu postojećeg stanja zbrinjavanja otpadnih voda na području Unsko-sanskog kantona. U planu su predstavljeni programi i projekti, čijom realizacijom će se unaprijediti stanje u sektoru zbrinjavanja otpadnih voda, te je dat pregled procesa kartiranja aglomeracija za svaku jedinicu lokalne samouprave. Posebna pažnja u planu posvećena je pregledu potrebnih investicionih troškova i troškova rada i održavanja za različite tipove postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u ruralnim naseljima. Sastavni dio plana predstavljaju karte sa precizno definiranim aglomeracijama, podacima o stanovništvu, hidrauličkom opterećenju i predloženim lokacijama postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za svaku aglomeraciju. Aglomeracije su rangirane prema prioritetu na osnovu unaprijed definiranih kriterija, a za svaku jedinicu lokalne samouprave su izrađene liste prioriteta. Pored toga, u Planu su detaljno opisani nekonvencionalni sistemi za prečišćavanje otpadnih voda i date smjernice za zbrinjavanje otpadnih voda od individualnih zagađivača.

Čvrsto vjerujemo da Plan odvodnje otpadnih voda u ruralnim područjima Unsko-sanskog kantona može poslužiti kao osnova za izradu Master planova općina i gradova, kao i za privlačenje financijskih sredstava za implementaciju programa i projekata od različitih domaćih i međunarodnih financijskih institucija.

Najave događaja

Reference