Uspješno realizirani poslovi Una Consultinga na programima operativnog i financijskog unapređenja poslovanja JKP (tzv. FOPIP-ima)

Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o u proteklih godinu dana uspješno je implementirao aktivnosti na programima operativnog i financijskog unapređenja poslovanja (tzv. FOPIP-ima) u devet javnih komunalnih preduzeća (JKP) u jedinicama lokalne samouprave na području sjeverozapadne Bosne i Hercegovine.
Program poboljšanja financijskog i operativnog poslovanja JKP identificira ključna područja upravljanja u JKP, uključujući osposobljavanje za financijsku, tehničku i operativnu efikasnost JKP, te jačanje organizacionih i ljudskih kapaciteta, uključujući i unapređenje kvalitete pružanja vodnih usluga.
Područja unapređenja koja su obuhvaćena projektnim aktivnostima, osim nivoa operativne autonomije JKP, su: organizacijska struktura JKP, zaposlenici, odnosi sa korisnicima usluga, kartiranje mreže, efektivno zoniranje, program mjerenja, upravljanje neprihodovanom vodom, politika cijena, naplata i administriranje prihoda, računovodstvene procedure i MIS (Management Information System), budžetiranje i poslovno planiranje, financijsko upravljanje, popis stalnih sredstava, vlasništvo i obračun amortizacije, te količina i kvaliteta vode u mreži.
Jedna od najznačajnijih aktivnosti u okviru unapređenja poslovanja JKP bila je usmjerena na jasno definiranje uloga i odgovornosti između jedinica lokalne samouprave (JLS) i JKP kroz izradu i usvajanje 9 Ugovora o pružanju javnih vodnih usluga za JKP iz Bihaća, Bosanske Krupe, Cazina, Gradiške, Kostajnice, Kozarske Dubice, Prijedor, Sanskog Mosta i Velike Kladuše.
Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga obuhvata analizu pravnog i institucionalnog okvira, postojećih propisa na nivou JLS, analizu postojećih ugovora o pružanju vodnih usluga između JLS i JKP, usvajanje slijedećih akata: programa subvencioniranje vodnih usluga za socijalne kategorije; odluke o mjerama naplate potraživanja javnih institucija i preduzeća u vlasništvu JLS; te odluke o uspostavljanju i korištenju fonda za investicijsko održavanje imovine JVP.

Ključne karakteristike izrađenih i usvojenih Ugovora ogledaju se u primjeni principa vezanih za pružanje javnih vodnih usluga, zaštiti javnog interesa, strukturi cijene vodnih usluga, odgovornosti JLS za pokrivanje gubitaka JKP, vlasništvu i održavanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, ažuriranju knjige stalnih sredstava i korištenju fonda za investicijsko održavanje imovine JKP, odnosu između JKP i korisnika usluga.
Pored pomenutih ugovora, u proteklom periodu Una Consulting je realizirao niz obuka, te uz podršku partnerskih JKP pripremio i razvio procedure i radne dokumente za unapređenje operativnog i financijskog poslovanja pomenutih preduzeća. Pomenute procedure i radni dokumenti će se dalje analizirati, razmatrati i unaprijediti na osnovu potreba svakog od uključenih JKP, uz redovno praćenje napretka u njihovoj primjeni.
U narednom periodu, Una Consulting će nastaviti svoje djelovanje na doprinosu razvoja sektora voda i okoliša, odgovarajući na izazove i pronalazeći rješenja za tehničke, institucionalne i financijske aspekte poslovanja JKP u svrhu trajnog osiguranja održivosti pružanja kvalitetnih vodnih usluga stanovnicima lokalnih zajednica.

Najave događaja

Reference