Una Consulting potpisao ugovore za konsultantske usluge u sklopu MEG projekta

15. novembra 2017. godine, Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać potpisao je dva ugovora sa UNDP BiH o pružanju konsultantskih usluga na jačanju organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta javnih vodovodnih preduzeća u dva geografska klastera: „sjeverozapadni klaster“ (Unsko-sanski kanton i šire područje regije Prijedora) i „sjeveroistočni klaster“ (šire područje regija Doboj i Tuzla). 
Aktivnosti navedenih ugovora su dio Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja - MEG projekat, koji financira Vlada Švicarske, a provodi se u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave, te relevantnim državnim i entitetskim institucijama. Projekat će se provodit u 18 partnerskih općina i gradova: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Doboj, Gračanica, Gradačac, Gradiška, Kalesija, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Prnjavor, Sanski Most, Teslić, Tešanj, Tuzla, Velika Kladuša, Žepče.
U proteklih godinu dana Una Consulting je uspješno implementirao aktivnosti koje su dio jedne od tri komponente prve faze projekta MEG na području „sjeverozapadnog“ klastera.
Projekat MEG stavlja poseban akcent na jačanje saradnje i komunikacije lokalne uprave (Vijeća, Službe za komunalne poslove) sa upravom vodovodnog preduzeća, kao i sa korisnicima usluga, a samim tim se i transparentnost rada smatra jednim od prioritetnih ciljeva.
Važno je naglasiti da se ovim Projektom pruža prilika za unapređenje i podršku demokratskom upravljanju kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou, sa posebnim fokusom na sektor okoliša i privrede u narednih 10 godina njegovog trajanja. Una Consulting ima dugogodišnje iskustvo u radu sa partnerima na lokalnom, kantonalnom, entitetskom kao i državnom nivou, a posebno je značajno istaknuti partnerstvo i mrežu saradnika na regionalnom nivou, odnosno na području jugoistočne Europe. Una Consulting ima značajno iskustvo u pružanju usluga međunarodnim financijskim institucijama i donatorima kao što su Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), Njemačka razvojna banka (KfW), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Svjetska banka (WB) i mnoge druge međunarodne institucije.
Kontinuiranim ulaganjem u jačanje vlastitih kapaciteta, a time i kvaliteta usluga, Una Consulting je stekao ugled i povjerenje kako u domaćem tako i stranom poslovnom okruženju, te uspješno realizirao mnoge projekte među kojima se ističu Projekat dobre uprave u oblasti voda i zaštite okoliša (GOV-WADE), Decentralizirano upravljanje otpadnim vodama u Unsko-sanskom kantonu, kao i uspješno realizirane konsultantske usluge u realizaciji Projekta odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda grada Bihaća, Projekta otpadnih voda Sarajevo - rehabilitacija i proširenje PPOV-a Butila, izradi Studije izvodljivosti zaštite jezera Modrac, Programa operativnog i financijskog unapređenja poslovanja JKP (FOPIP), Studije procjena potreba za obukom jedinica lokalne samouprave (JLS) i javnih vodovodnih preduzeća (JVP) u Jugoistočnoj Evropi, Studije za uspostavljanje regionalne mreže za izgradnju kapaciteta JLS i JVP u 6 zemalja Jugoistočne Evrope, Plana upravljanja otpadom i Plana zaštite okoliša te mnogih drugih.
Una Consulting će i u narednom periodu nastaviti doprinositi razvoju sektora voda i okoliša, odgovarajući na izazove i pronalazeći rješenja za tehničke, institucionalne i financijske aspekte poslovanja javnih vodovodnih preduzeća u svrhu trajnog osiguranja održivosti pružanja kvalitetnih usluga stanovnicima lokalne zajednice.

 

Najave događaja

Reference