Energijska efikasnost pumpnih postrojenja kojim upravljaju javna komunalna / vodovodna preduzeća

Implementacijom odgovarajućih mjera, potrošnja električne energije u javnim komunalnim / vodovodnim preduzećima (JKP/JVP) širom svijeta bi se mogla smanjiti za najmanje 30 %.

Nažalost, relativno mala pažnja se polaže na uštedu energije u javnim komunalnim / vodovodnim sistemima na svjetskom nivou.

U strukturi troškova, cijena električne energije utrošene za potrebe vodosnabdijevanja i odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda često prelazi polovinu ukupnog budžeta JKP/JVP.

U državama jugoistočne Evrope (zapadnog Balkana), energija predstavlja drugi po redu trošak JKP/JVP, odmah iza troškova radne snage /zaposlenih). Sve ovo dovoljno govori o potencijalu mogućih ušteda za JKP/JVP u oblasti energijske efikasnosti.

NAŠA ISKUSTVA U ENERGIJSKOJ EFIKASNOSTI VODOVODNIH PREDUZEĆA

I u Bosni i Hercegovini, JKP/JVP su počela prepoznavati ovaj potencijal prema kojem se i Una Consulting profilirao kao uspješan pružatelj usluga u ovoj oblasti. Una Consulting je sa kadrovskom i tehničkom opremljenošću postao lider za izradu energetskih pregleda pumpnih postrojenja na vodovodnim sistemima kao sastavnog dijela Programa financijskog i operativnog unapređenja poslovanja JKP/JVP u Bosni i Hercegovini.

Tako je kroz projekat MEG Una Consulting proveo istraživanje energijske efikasnosti i predložio unapređenja na 45 pumpnih stanica:

  • na području Sjevero-zapadnog klastera LOT 1 - za 9 vodovodnih preduzeća: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most, Velika Kladuša i
  •  na području Sjevero-istočnog klastera LOT 2 - za 9 vodovodnih preduzeća: Doboj, Tuzla, Gradačac, Žepče, Tešanj, Teslić, Prnjavor, Kalesija, Gračanica).

Pored ovog, Una Consulting je proveo  istraživanja energijske efikasnosti, odnosno utvrđivanja potencijala mogućih ušteda u 4 pumpne stanice za KP “Budućnost” iz Laktaša, u 3 pumpne stanice za JP “Komunalno Neum” iz Neuma i u 1 pumpnoj stanici za JP “Vodovod” Trebinje.

Rezultati istraživanja koja su provedena za navedena JKP/JVP u BiH također su potvrdila mogućnost postizanja značajnih ušteda električne energije u prosjeku od 20-40 %, što znači da se projekcije ušteda na svjetskom nivou slične onima u JKP/JVP u BiH.

OJAČATI KOMUNIKACIJU I SARADNJU IZ OBLASTI ENERGIJSKE EFIKASNOSTI

Una Consulting koristi svaku moguću priliku da promovira energijsku efikasnost u vodovodnim sistemima kojim upravljaju JKP/JVP i nastoji animirati uprave JKP/JVP da provode energijske preglede i implementiraju mjere unapređenja, te na taj način optimiziraju svoje poslovanje.

Također, na nivou BiH se provode određene aktivnosti i odvijaju različiti događaji u sektoru vodnih usluga sa ciljem promocije primjera dobre prakse i razmjene međusobnih iskustava i znanja.

U poređenju sa državama jugoistočne Evrope, BiH ima dosta dobro uređen pravni okvir, ali ispunjavanje zahtjeva za postizanje energijske efikasnosti se ne provodi, te na odgovarajući način prati, a izostaju i sankcije za ne ispunjavanje obaveza iz oblasti energijske efikasnosti.

Prethodno navedeni primjeri iz prakse ukazuju na to da se kroz relativno jeftina i brza rješenja može postići značajno smanjenje troškova JKP/JVP i ostvariti povrat ulaganja u vremenskom periodu do 3 godine.

Kada se radi o sektoru vodnih usluga, odnosno u JKP/JVP, energijska efikasnost  treba da bude imperativ jer već sada značajan broj JKP/JVP trpi posljedice enormno visokih troškova električne energije.

Oblast energijske efikasnosti koju uporedo sa neprihodovanom vodom i upravljanjem imovinom, razvijamo u zadnjih nekoliko godina postaje sve značajnija zbog stalno rastuće cijene električne energije, ali i korištenjem stare i neefikasne opreme koja je na nivou tehnologije prošlog vijeka.

Pozivamo JKP/JVP iz Bosne i Hercegovine da nam se obrate te se informiraju po pitanju izrade energetskih pregleda (audita) ili potrebe povećanja operativne efikasnosti njihovog poslovanja kroz smanjenje troškova električne energije. Naš stručni tim će vam dati stručne savjete i pružiti svu potrebnu podršku u realizaciji vaših energijskih ušteda.

Odgovore na određena pitanja iz energijske efikasnosti u JKP/JVP sa kontakt informacijama možete pronaći na našem letku o energijskoj efikasnosti u JKP/JVP.

Najave događaja

Reference